Winst- en verliesrekening

B Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2018

in €

Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2018
Omschrijving ref. Boekjaar 2018 Boekjaar 2017
       
Huuropbrengsten 12.1  101.235.538   100.231.483 
Opbrengst Servicecontracten 12.2  2.608.816   2.520.399 
Lasten Servicecontracten 12.3  2.491.866‑  2.582.899‑
Overheidsbijdragen 12.4  9.189   93.877 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 12.5  11.543.171‑  10.898.840‑
Lasten onderhoudsactiviteiten 12.6  28.393.581‑  23.162.329‑
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 12.7  16.635.220‑  14.410.160‑
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 12  44.789.705   51.791.531 
       
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling    144.738   947.521 
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling   -  744.725‑
Toegerekende organisatiekosten    10.482‑  11.532‑
Toegerekende financieringskosten   - -
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 13  134.256   191.264 
       
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 14.1  11.420.261   15.943.588 
Toegerekende organisatiekosten 14.2  94.210‑  80.718‑
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 14.3  10.235.197‑  12.074.678‑
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 14  1.090.854   3.788.192 
       
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 15.1  2.790.850‑  8.310.856‑
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 15.2  98.614.148   313.682.792 
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 15.3  319.976   480.918 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 15  96.143.274   305.852.854 
       
Opbrengst overige activiteiten 16.1  163.874   176.807 
Kosten overige activiteiten 16.2  189.652‑  230.620‑
Netto resultaat overige activiteiten 16  25.778‑  53.813‑
       
Overige organisatiekosten 17  533.250‑  1.409.157‑
Leefbaarheid 18  1.100.753‑  1.921.770‑
       
Waardeveranderingen van financiële vaste activa      
en effecten 19.1  2.445.768‑  4.270.967 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 19.2  25.803   25.068 
Rentelasten en soortgelijke kosten 19.3  15.836.981‑  17.520.689‑
Saldo financiële baten en lasten 19  18.256.946‑  13.224.654‑
       
Resultaat voor belastingen    122.241.362   345.014.447 
       
Belastingen 20  13.784.343‑  19.171.533‑
Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen 21  64‑  16.920‑
       
Resultaat na belastingen    108.456.955   325.825.994