Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen
Ultimo boekjaar is tet bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen als volgt te specificeren:

Te betalen €62.000
Binnen één jaar €62.000
Tussen één jaar en vijf jaar -

De huurverplichtingen lopen tot en met december 2018.

In het verslagjaar is in de winst- en verliesrekening een bedrag van € 63.000 (2017: € 68.000) aan betaalde 
huur verwerkt.

Operational lease
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren:

Te betalen €409.000
Verplichtingen < 1 jaar €105.000
Verplichtingen > 1 jaar en < 5 jaar €304.000
Verplichtingen > 5 jaar

In het verslagjaar is in de winst- en verliesrekening een bedrag van € 96.000 (2017: € 110.000) aan
betaalde leasekosten verwerkt.

Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen 
tot een bedrag van € 8,1 miljoen (eind 2017 € 12,3 miljoen) .