Toelichting op de balans

E Toelichting op de balans

in €

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

1.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

1.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Omschrijving Kantoor Inventarissen Vervoermiddelen Automatisering Totaal
Stand per 31/12/2017          
Verkrijgingsprijzen  5.549.942   609.312   354.468   741.004   7.254.726 
Cumulatieve afschrijvingen  1.315.636‑  381.447‑  315.280‑  422.948‑  2.435.311‑
Boekwaarde 31/12/2017  4.234.306   227.865   39.188   318.056   4.819.415 
           
Investeringen -  3.237   22.801   54.434   80.472 
Desinvesteringen - - - - -
Afschrijving desinvesteringen - - - - -
Afschrijvingen  210.635‑  59.357‑  21.065‑  209.045‑  500.102‑
Overboekingen - - - - -
Boekwaarde 31/12/2018  4.023.671   171.745   40.924   163.445   4.399.785 
           
Stand per 31/12/2018          
Aanschafwaarde  5.549.942   612.549   377.269   795.438   7.335.198 
Cumulatieve afschrijvingen  1.526.271‑  440.804‑  336.345‑  631.993‑  2.935.413‑
Boekwaarde 31/12/2018  4.023.671   171.745   40.924   163.445   4.399.785 

Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden de volgende componenten en afschrijvingen gehanteerd:

  • Grond, geen afschrijvingen              
  • Opstal, lineair, 10-40 jaar                
  • Inventaris, lineair, 5-10 jaar                
  • Vervoermiddelen, lineair, 4 jaar                
  • Automatisering, lineair, 2-3 jaar                                        

Onder de post activa ten dienste van de exploitatie zijn 2 bedrijfsruimten opgenomen die gebruikt worden voor eigen huisvesting. 

In de post materiele vaste activa ten dienste van de exploitatie zijn geen posten begrepen die worden gefinancierd door middel van financial lease.

2. Vastgoedbeleggingen

2.1 en 2.2 DAEB en Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2.1 en 2.2 DAEB en Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Omschrijving DAEB vastgoed in exploitatie 2018 DAEB vastgoed in exploitatie 2017 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2018 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2017
         
Stand per 31 december        
Verkrijgingsprijzen  858.990.883   868.063.997   90.566.280   67.332.770 
Cumulatieve waardeveranderingen  82.997.564‑  131.672.366‑  21.282.475‑  20.293.190‑
Niet gerealiseerde herwaarderingen  854.290.960   608.801.404   24.344.393   14.588.789 
Cumulatieve afschrijvingen - - - -
Boekwaarden per 31 december  1.630.284.279   1.345.193.035   93.628.198   61.628.369 
         
Scheidingsplan Daeb /Niet Daeb -  25.048.005‑ -  25.048.005 
Boekwaarden per 1 januari  1.630.284.279   1.320.145.030   93.628.198   86.676.374 
         
Investeringen -  9.846.888  -  25.711 
Desinvesteringen Verkoop  5.250.234‑  8.725.641‑  2.460.493‑  1.491.059‑
Desinvesteringen Sloop -  7.314.383‑ - -
Overheveling - - -  267.053‑
Sfeerwijzigingen - - -  170.942 
Terugneming van waardeverminderingen  29.818.419   43.756.368   6.996.676   5.734.387 
Herwaardering  56.565.250   267.189.169   720.802   2.778.896 
Overboekingen  27.265.946   5.386.848   61.964  -
Boekwaarde 31 december  1.738.683.660   1.630.284.279   98.947.147   93.628.198 
         
Stand per 31 december        
Verkrijgingsprijzen  884.433.864   858.990.883   87.559.095   90.566.280 
Cumulatieve waardeveranderingen  53.179.145‑  82.997.564‑  14.285.799‑  21.282.475‑
Niet gerealiseerde herwaarderingen  907.428.941   854.290.960   25.673.851   24.344.393 
Boekwaarde 31 december  1.738.683.660   1.630.284.279   98.947.147   93.628.198 

In de post DAEB vastgoed in exploitatie zijn 15.103 woningen, 458 eenheden intramuraal, 56 overige woongelegenheden, 69 niet woongelegenheden opgenomen (inclusief BOG). De woz waarde op basis van WOZ beschikkingen per 01-01-2018 van de 15.103 woningen bedraagt € 1.837 miljoen.

In de post Niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn 440 woningen en 1.093 niet woongelegenheden (inclusief BOG) opgenomen. De woz waarde op basis van WOZ beschikkingen per 01-01-2018 van de 440 woningen bedraagt € 87 miljoen.    

Alle vaste activa zijn juridisch en economisch in vrije eigendom van de stichting. In het boekjaar werd ter zake van onroerende zaken in ontwikkeling geen bouwrente geactiveerd.  

De activa zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Het onroerend goed is in zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarktleningen onder overheids- of WSW garantie.  Op 460 woningen zijn rechten van hypothecaire zekerheden afgegeven, om leningen onder overheidsgarantie, ter waarde van € 21,0 miljoen, te dekken.    

De totale beleidswaarde van het Vastgoed in exploitatie bedraagt per 31-12-2018 ruim € 883 miljoen.   

Waterval beleidswaarde 2018 Stichting Accolade

Waterval beleidswaarde 2018 Stichting Accolade
Analyse Beleidswaarde DAEB Waarde Niet-DAEB Totaal
Marktwaarde JR 2018 1.738.683.660 98.947.147 1.837.630.807
1. Beschikbaarheid ‑157.472.599 ‑14.733.739 ‑172.206.338
2. Betaalbaarheid ‑466.539.073 ‑2.023.196 ‑468.562.269
a. Uitgesplitst 'Huureffect' ‑411.717.531 ‑2.426.632 ‑414.144.163
b. Uitgesplitst 'Verhuurderheffingseffect' ‑54.821.542 403.436 ‑54.418.106
3. Kwaliteit (onderhoud) ‑134.771.172 ‑3.941.864 ‑138.713.036
4. Beheer ‑172.285.017 ‑2.915.376 ‑175.200.393
Beleidswaarde JR 2018 807.615.799 75.332.972 882.948.771

Sensitiviteitsanalyse 
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt: 
 

Uitgangspunt voor: 2018
Disconteringsvoet (gemiddeld) 6,31%
Streefhuur per maand (gemiddeld) € 514 per woning
Lasten onderhoud per jaar (gemiddeld) € 1.734 per woning
Lasten beheer per jaar (gemiddeld) € 1.129 per woning

In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 

Effect op de beleidswaarde: Mutatie* t.o.v, uitgangspunt Effect op de beleidswaarde
Disconteringsvoet 0,5% hoger -/- € 67.940
Disconteringsvoet 0,5% lager +/+ € 78.299
Streefhuur per maand € 25 hoger +/+ € 70.028
Streefhuur per maand € 25 lager -/- € 68.882
Lasten onderhoud per jaar € 100 hoger -/- € 18.114
Lasten onderhoud per jaar € 100 lager +/+ € 18.113
Lasten beheer per jaar € 100 hoger -/- € 41.896
Lasten beheer per jaar € 100 lager +/+ € 41.896

De reden, waarom de aanpassing in de onderhoudsnorm een veel kleiner effect heeft dan de aanpassing in de beheernorm, is het verschil in de eindwaardeberekening. De beheernorm wordt in ieder geval meegenomen in de eindwaardeberekening van de beleidswaarde. Voor de onderhoudsnorm geldt hierbij, dat de laagste van de twee normen (marktwaarde onderhoudsnorm of de beleidswaarde onderhoudsnorm 2x) in de eindwaardeberekening wordt meegenomen. Omdat in veel gevallen de laagste onderhoudsnorm van de twee die van de marktwaarde is, zal de verandering van de beleidswaarde onderhoudsnorm alleen in de 15-jaars kasstromen te zien zijn.

Effect op de beleidswaarde in procenten:
 

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk aan de nadere aanscherping van het begrip onderhoud, verbetering en beheerlasten.

Naar verwachting zullen 60 woningen binnen één jaar worden verkocht. De verwachte opbrengst waarde van deze onroerende zaken bedraagt € 9 miljoen. De boekwaarde (marktwaarde) van deze woningen bedraagt ultimo verslagjaar € 8,6 miljoen.

2.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

2.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Stand per 31/12/2017      
Verkrijgingsprijzen  12.656.030   19.015.550   31.671.580 
Herwaarderingen  487.921   643.654‑  155.733‑
Boekwaarde 31/12/2017  13.143.951   18.371.896   31.515.847 
       
Investeringen  151.564  -  151.564 
Desinvesteringen  339.210‑  1.441.500‑  1.780.710‑
Waardemutaties  514.439   1.140.799   1.655.238 
Boekwaarde 31/12/2018  13.470.744   18.071.195   31.541.939 
       
Stand per 31-12-2018      
Verkrijgingsprijzen  12.494.716   17.465.925   29.960.641 
Herwaarderingen  976.028   605.270   1.581.298 
Boekwaarde 31/12/2018  13.470.744   18.071.195   31.541.939 
*) SK = Slimmer Kopen      

*) SK = Slimmer Kopen

In de post onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 241 eenheden opgenomen. Hiervan zijn 84 verkocht met een terugkoopplicht en 157 met een terugkooprecht. De gebruikte contractvormen hebben de goedkeuring van de Minister.
De contracten met een terugkoopplicht zijn afgesloten vanuit het "Maatschappelijk gebonden Eigendom" (MGE) principe. Er zijn kortingen verleend met een bandbreedte tussen 8% en 25% van de marktwaarde.
Het grootste deel van de contracten met een terugkooprecht is afgesloten vanuit het "Slimmer Kopen" principe. Er zijn kortingen verleend met een bandbreedte tussen 8% en 30% van de marktwaarde.
Het totaal van de verstrekte kortingen en 2e rechten van hyptoheek bedraagt ultimo 2018 € 8,4 miljoen (2017: € 8,9 miljoen).

2.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

2.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
         
Stand per 31/12/2017        
Verkrijgingsprijzen  11.355.575  -  16.649.538   28.005.113 
Niet gerealiseerde herwaarderingen - - - -
Cumulatieve waardeveranderingen  5.454.000‑ -  12.238.860‑  17.692.860‑
Boekwaarde 31/12/2017  5.901.575  -  4.410.678   10.312.253 
         
Investeringen  29.745.757   61.964   13.456   29.821.177 
Desinvesteringen - -  150.000‑  150.000‑
Overheveling - - - -
Afgeboekte projectkosten - - - -
Terugneming van waardeverminderingen  4.513.000  - -  4.513.000 
Voorziening ORT  3.659.000‑ - -  3.659.000‑
Onrendabele Top  2.722.000‑ - -  2.722.000‑
Waarde mutaties - -  68.850‑  68.850‑
Overboekingen  27.265.946‑  61.964‑ -  27.327.910‑
Boekwaarde 31/12/2018  6.513.386  -  4.205.284   10.718.670 
         
Stand per 31/12/2018        
Verkrijgingsprijzen  13.835.386  -  16.512.994   30.348.380 
Niet gerealiseerde herwaarderingen - - - -
Cumulatieve waardeveranderingen  7.322.000‑ -  12.307.710‑  19.629.710‑
Boekwaarde 31/12-2018  6.513.386  -  4.205.284   10.718.670 
         

Grondposities die verworven zijn met vooruitzicht dat (al dan niet op termijn) er (sociale) woningbouw kan worden gerealiseerd wenst Accolade in portefeuille te houden.  Grondposities die naar verwachting niet binnen afzienbare tijd een woonbestemming krijgen zullen worden afgestoten. Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie voor € 6,3 miljoen. Ingebruikname zal in het volgende boekjaar plaatsvinden.

3. Financiële vaste activa

Omschrijving Deelnemingen Te vorderen subsidies Optie premie derivaten Latente belastingvordering Overige vorderingen startersleiningen Totaal
Boekwaarde 31/12/2017  233.824   55.338   2.280.747   6.995.073   777.531   10.342.513 
Dotatie - - - -  100.035   100.035 
Vrijval - -  890.932‑  1.175.131‑ -  2.066.063‑
Resultaten  64‑ - - - -  64‑
Overheveling - - - - - -
Ontvangsten  233.666‑  8.767‑ - -  14.271‑  256.704‑
Boekwaarde 31/12/2018  94   46.571   1.389.815   5.819.942   863.295   8.119.717 

De deelnemingen betreffen:

Omschrijving Aandeel Resultaat boekjaar Netto vermogenswaarde 31 december
a. Accolade Vastgoed B.V. 2018 *) 100%  64‑  94 
b. Accolade Participatie B.V. 2017 *) 100% - -

* is jaartal van de meest recente jaarrekening waarop resultaat en eigen vermogen zijn gebaseerd.

Per 30 juni 2018 is Accolade Particiaptie BV geliquideerd. De BV is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het saldo liquide middelen is overgedragen aan Accolade.

De te vorderen subsidies zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben betrekking op Brim subsidies en een SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie).

De waarde van de optie premie van de extendibles (leningen) is gewaardeerd tegen reële waarde en geamortiseerd over het eerste tijdvak.

Latente belasting vordering Compensabele verliezen Disagio leningen Derivaten Totaal
Saldo per 31/12/2017 -  892.316   6.102.757   6.995.073 
Dotatie - - - -
Overheveling - - - -
Vrijval -  77.273‑  1.097.858‑  1.175.131‑
Saldo per 31/12/2018 -  815.043   5.004.899   5.819.942 

Ultimo 2018 zijn er geen compensabele verliezen. De latente belastingen zijn berekend over het disagio van de leningportefeuille per 31 december 2018, het saldo van de Derivaten en de Optie Premie Derivaten.  Het gemiddeld belastingtarief is 25%.

De opgenomen latenties zijn contante waarden op basis van de gemiddelde rentevoet van 3,4%. De nomimale waarde van de latente belastingvordering bedraagt € 20,9 mln.

Ondere de post Overige is de rekening courant verhouding met het Stimuleringfonds Volkshuisvesting opgenomen. Dit is een rekening courant verhouding voor het verstrekken van Corporatie Startersleningen. Per 31 december 2018 zijn 34 Corporatie Startersleningen verstrekt.

4. Voorraden

4.1 Vastgoed bestemd voor verkoop

4.1 Vastgoed bestemd voor verkoop
  31/12/2018 31/12/2017
Vastgoedbank panden bestemd voor verkoop -  291.098 
Voorraad koopwoningen  547.533   885.331 
Totaal vastgoed bestemd voor verkoop  547.533   1.176.429 

De voorraad koopwoningen per 31-12-2018 heeft betrekking op 3 nog niet verkochte woningen (2017: 7 woningen).

Vastgoedbank panden bestemd voor verkoop  
Saldo 31/12/2017  291.098 
bij: investeringen -
af: verkoopopbrengst verkochte panden  300.000‑
bij: resultaten  8.902 
Saldo 31/12/2018 -

Voorraad koopwoningen  
Saldo 31/12/2017  885.331 
bij: aangekochte cq opgeleverde koopwoningen  1.895.479 
af: opbrengst verkochte koopwoningen  2.671.375‑
bij: resultaten  438.098 
Saldo 31/12/2018  547.533 

Specificatie voorraad koopwoningen 31/12/2018  
Ingekocht VOV voor doorverkoop Slimmer Kopen 2017: 3 woningen  547.533 
Ingekocht VOV voor doorverkoop MGE 2017: 0 woningen -
Totaal  547.533 

4.2 Materialen

4.2 Materialen
  31/12/2018 31/12/2017
Materialen -  148.224 
Totaal voorraad materialen -  148.224 

Per 30 juni 2018 is er geen eigen voorraad meer.

5. Vorderingen

Onder de vorderingen zijn posten opgenomen met een looptijd korter dan 1 jaar.

5.1 Huurdebiteuren

5.1 Huurdebiteuren
  31/12/2018 31/12/2017
Huidige huurders  335.474   384.021 
Vertrokken huurders  421.787   501.104 
   757.261   885.125 
af: voorziening wegens oninbaarheid  493.318‑  601.000‑
Totaal huurdebiteuren  263.943   284.125 

De huurachterstanden van huidige huurders bedragen ultimo boekjaar 2018 0,32% (2017: 0,37%) van de bruto jaarhuur. In 2018 werd een bedrag van € 153.012,- (2017: € 146.861,-) voor oninbare vorderingen ten laste van het resultaat geboekt.

De voorziening wegens oninbaarheid wordt gevormd door de vertrokken huurders (100%) en door zittende huurders
als er sprake is van een achterstand van meer 3 maanden (100%).

5.2 Overheid

5.2 Overheid
  31/12/2018 31/12/2017
Subsidies Wet Maatschappelijke ondersteuning  26.126   23.209 
Overig -  22.515 
Totaal overheid  26.126   45.724 

5.3 Belastingen en sociale premies

5.3 Belastingen en sociale premies
  31/12/2018 31/12/2017
Vennootschapsbelasting  1.413.433  -
Omzetbelasting  46.741  -
Totaal belastingen en sociale premies  1.460.174  -

5.4 Overige vorderingen

5.4 Overige vorderingen
  31/12/2018 31/12/2017
Overige  440.674   669.269 
Vordering inzake schadeuitkeringen  63.347   13.967 
Verkoop woningen    102.082 
   504.021   785.318 
af: voorziening wegens oninbaarheid  73.000‑  122.000‑
Totaal overige vorderingen  431.021   663.318 

De voorziening wegens oninbaarheid wordt gevormd voor overige vorderingen ouder dan 120 dagen (100%), tenzij de inbaarheid van de vordering is gegarandeerd.

5.5 Overlopende activa

5.5 Overlopende activa
  31/12/2018 31/12/2017
Overige  3.191.690   293.002 
Totaal overlopende activa  3.191.690   293.002 

De overlopende activa heeft grotendeels betrekking op woningverbeteringen waarvan de werkzaamheden naar verwachting worden uitgevoerd voor 30 juni 2019.

6. Liquide Middelen

  31/12/2018 31/12/2017
Kas en bank  25.790.319   15.977.367 
Totaal liquide middelen  25.790.319   15.977.367 

Accolade heeft de bankrekeningen gekoppeld in een compensabel stelsel. Bij de Bank Nederlandse Gemeenten loopt een kredietfaciliteit van € 8 miljoen. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Mutatieoverzicht

Mutatieoverzicht
Omschrijving Overige reserve Ongerealiseerde Herwaarderingsreserve DAEB Ongerealiseerde Herwaarderingsreserve Niet-DAEB Totaal
Saldo per 31/12/2017  375.123.456   854.290.960   24.344.393   1.253.758.809 
Gerealiseerde herwaardering agv verkoop  4.368.876   3.455.655‑  913.221‑ -
Gerealiseerde herwaardering agv sloop - - - -
Waardemutatie (Marktwaarde minus Hiko)  58.836.314‑  56.593.635   2.242.679  -
Resultaat  108.456.955  - -  108.456.955 
Saldo per 31/12/2018  429.112.973   907.428.940   25.673.851   1.362.215.764 

Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van Stichting Accolade dient het gehele vermogen binnen de kaders van de Woningwet te worden besteed. Het gehele resultaat van het boekjaar is aan de overige reserves onttrokken.

De totale ongerealiseerde herwaarding bedraagt per 31 december 2018 ruim € 933 miljoen, dit betreft het verschil tussen
de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De waardering van het vastgoed
is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet
voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken
van de jaarverslaggeving.

Uitgaand van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 954 miljoen in het eigen 
vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het verschil
tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het beleid van Stichting Accolade. De mogelijkheden voor de
coporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het
DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals
demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de coporatie is
duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie
slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur
worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde,voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.

De overige reserve is ultimo 2018 beschikbaar als vrij vermogen.

Voorstel resultaatbestemming
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de vaststelling door bestuur en Raad van Commissarisen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat is aan de overige reserves toegevoegd.

8. Egalisatierekening subsidies

Mutatieoverzicht

Mutatieoverzicht
Omschrijving Egalisatierekening subsidies
Saldo per 31/12/2017  55.338 
Investeringen -
Desinvesteringen -
Ontvangsten  8.767‑
Saldo per 31/12/2018  46.571 

9. Voorzieningen

Mutatieoverzicht

Mutatieoverzicht
Omschrijving Voorziening Onrendabele investeringen Voorziening Latente belasting verplichting Voorziening overig Totaal
Saldo per 31/12/2017  4.116.000   799.831  -  4.915.831 
Dotatie  457.000   114.469  -  571.469 
Onttrekkingen  4.116.000‑ - -  4.116.000‑
Vrijval - - - -
Saldo per 31/12/2018  457.000   914.300  -  1.371.300 

De voorziening is als een langlopende verplichting (langer dan 1 jaar) aan te merken.    
    
De voorziening onrendabele investeringen wordt gevormd als op projectniveau het onrendabele deel hoger is dan de bestede kosten. Als er een besluit genomen is om een project te realiseren dan moet de onrendable top in dat jaar ten laste van het resultaat worden gebracht. Hierdoor kunnen de kosten op projectniveau negatief worden.    
    
De latentie verkoop is gevormd voor het waardeverschil tussen de marktwaarde en de fiscale waarde van de te verkopen woningen. 

Specificatie voorziening onrendabele investeringen

Specificatie voorziening onrendabele investeringen
Specificatie voorziening onrendabele investeringen: Saldo per 31-12-17 Dotatie Onttrekkingen Saldo per 31-12-18
21303 Kop van Midden  626.000  -  626.000‑ -
21564 De Akkers  3.490.000  -  3.490.000‑ -
21348 Smit Breedpad -  110.000  -  110.000 
51572 Rispinge -  347.000  -  347.000 
  - - - -
Totaal  4.116.000   457.000   4.116.000‑  457.000 

10. Langlopende schulden

10.1 en 10.2 Leningen overheid en kredietinstellingen

10.1 en 10.2 Leningen overheid en kredietinstellingen
  31/12/2018 31/12/2017
Leningen overheid  22.500.901   24.691.917 
Leningen kredietinstellingen  422.365.218   406.258.595 
Interne lening - -
Swaption  13.818.076   6.939.339 
Totaal leningen kredietinstellingen  458.684.195   437.889.851 

Leningen overheid en kredietinstellingen

Leningen overheid en kredietinstellingen
Leningen overheid en kredietinstellingen        
Omschrijving Stand per 31-12-18 Aflossingen 2019 Resterende looptijd > 1jaar < 5 jaar Resterende looptijd > 5jaar
Leningen overheid  24.691.917   2.191.016   8.933.378   13.567.523 
Leningen kredietinstellingen  445.258.595   22.893.377   65.703.424   356.661.794 

Aflossingsverplichtingen binnen één jaar na afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Het vervalschema van de langlopende schulden van 2020 tot en met 2023 is hieronder weergegeven:

Omschrijving Aflosbaar over 2 jaar Aflosbaar over 3 jaar Aflosbaar over 4 jaar Aflosbaar over 5 jaar
Leningen overheid  2.268.385   2.348.287   2.331.412   1.985.294 
Leningen kredietinstellingen  8.555.762   20.550.814   6.986.656   29.610.192 

De mutaties in 2018 van de leningen kunnen als volgt worden toegelicht:

Omschrijving Leningen overheid Leningen kredietinstellingen Totaal
Saldo per 31/12/2017  26.758.963   434.665.868   461.424.831 
Af: reguliere aflossingen 2018  2.067.046‑  28.407.273‑  30.474.319‑
Saldo per 31/12/2017  24.691.917   406.258.595   430.950.512 
Bij: aangetrokken leningen 2018 -  39.000.000   39.000.000 
Af: extra aflossingen 2018 -   -
Saldo per 31/12/2018  24.691.917   445.258.595   469.950.512 
Af: reguliere aflossingen 2019  2.191.016‑  22.893.377‑  25.084.393‑
Saldo per 31/12/2018  22.500.901   422.365.218   444.866.119 

De leningen worden op basis van het annuiteiten- of lineaire systeem afgelost of ineens afgelost (fixe-leningen).

Het is van belang dat de rente-exposure gelijkmatig wordt verdeeld over de jaren. Door spreiding van de aflossingsverplichtingen en momenten van renteconversie over de jaren heen heeft Accolade minder hinder van ongunstige renteontwikkelingen. In onderstaande tabel wort de exposure per jaar weergegeven.

Jaar Percentage
2020 13%
2021 9%
2022 6%
2023 11%
2024 6%
2025 3%
2026 6%
2027 2%
2028 0%

De duration van de portefeuille bedraagt 9,7 jaar. Het gemiddelde rentepercentage op de totale leningportefeuille bedraag 3,3%. De marktwaarde van de leningen bedraagt ultimo 2018 € 623 miljoen.

Van de leningen kredietinstellingen is een totaalbedrag van € 410 miljoen opgenomen waarvoor WSW borging is verkregen. Het resterende deel is geborgd door gemeentelijke garanties.

Swaption

Swaption
Omschrijving Swaption
Saldo per 31/12/2017  6.939.339 
Mutatie  7.632.000 
Vrijval  753.263‑
Saldo per 31/12/2018  13.818.076 

Dit betreft de marktwaarde van de swap van de extendable leningen op het eind van het eerste rente tijdvak. Deze marktwaarde wordt lineair afgeschreven op basis van de restant looptijd van de leningen.

10.3 Derivaten

10.3 Derivaten
Omschrijving Derivaten
Saldo per 31/12/2017  26.533.201 
Vrijval einde looptijd 1e tijdvak  7.632.000‑
Waarde mutatie  2.445.768 
Saldo per 31/12/2018  21.346.969 

Onder de leningen is een bedrag van € 46,9 miljoen voor 5 extendible leningen opgenomen. Dit type leningen valt onder de huidige definitie van derivaten zoals door het ministerie is bepaald. Ultimo 2018 is voor deze leningen ,als gevolg van, de lage rentestand een negatieve marktwaarde berekend van € 21,3 miljoen. Accolade loopt geen direct liquiditeitsrisico omdat er voor deze derivaten geen bijstortverplichtingen met de banken zijn overeengekomen. De opgenomen waardering is door externe partijen vastgesteld.

10.4 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

10.4 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Omschrijving Terugkoop plicht (MGE) Terugkooprecht (SK*) Totaal
Boekwaarde per 31/12/2017      
Verkrijgingsprijzen  12.656.030   19.015.550   31.671.580 
Herwaarderingen  441.061   309.744‑  131.317 
Boekwaarde 31/12/2017  13.097.091   18.705.806   31.802.897 
Investeringen  151.449  -  151.449 
Desinvesteringen  334.973‑  1.467.037‑  1.802.010‑
Waardemutaties  434.646   922.031   1.356.677 
Boekwaarde 31/12/2018  13.348.213   18.160.800   31.509.013 

*) SK = Slimmer Kopen

Omschrijving Terugkoopplicht (MGE) Terugkooprecht (SK*) Totaal
Boekwaarde per 31-12-2018      
Verkrijgingsprijzen  12.494.716   17.465.925   29.960.641 
Herwaarderingen  853.497   694.875   1.548.372 
Boekwaarde 31/12/2018  13.348.213   18.160.800   31.509.013 

*) SK = Slimmer Kopen

In de post onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 241 eenheden opgenomen. Hiervan zijn 84 verkocht met een terugkoopplicht en 157 met een terugkooprecht. De gebruikte contractvormen hebben de goedkeuring van de Minister.

Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden dan is de verplichting opgenomen onder de kortlopende schulden.

10.5. Overige langlopende verplichtingen

10.5. Overige langlopende verplichtingen
Omschrijving Waarborgsommen Erfpacht Canon Totaal
Saldo per 31/12/2017  89.014   141.800   230.814 
Bij: mutatie  5.808  -  5.808 
Af: vrijval  7.565‑  1.600‑  9.165‑
Saldo per 31/12/2018  87.257   140.200   227.457 

De post waarborgsommen bestaat uit waarborgsommen voor bedrijfsruimten en waarborgsommen voor verstrekte magneetkaarten en afstandsbedieningen.

11. Kortlopende schulden

11.1 Schulden aan overheid

11.1 Schulden aan overheid
  31/12/2018 31/12/2017
Aflossingen leningen overheid volgend boekjaar  2.191.016   2.067.046 
Overige  39   22.481 
Totaal schulden aan overheid  2.191.055   2.089.527 

11.2 Schulden aan kredietinstellingen

11.2 Schulden aan kredietinstellingen
  31/12/2018 31/12/2017
Aflossingen volgend boekjaar  22.893.377   28.407.273 
Totaal schulden aan kredietinstellingen  22.893.377   28.407.273 

Naast de reguliere aflossingen worden 2019 ook 4 fixe-leningen afgelost van € 19,9 miljoen. Het gemiddelde rentepercentage van deze leningen is 4,30%.

11.3 Schulden aan leveranciers

11.3 Schulden aan leveranciers
  31/12/2018 31/12/2017
Crediteuren  1.381.944   1.666.083 
Totaal schulden aan leveranciers  1.381.944   1.666.083 

11.4 Belastingen en sociale premies

11.4 Belastingen en sociale premies
  31/12/2018 31/12/2017
Vernnootschapsbelasting  3.918.176  -
Omzetbelasting  3.564.452   1.768.943 
Loonbelasting  345.475   110.446 
Sociale premies  1.044  -
Totaal belastingen en sociale premies  7.829.147   1.879.389 

11.5 Overige schulden

11.5 Overige schulden
  31/12/2018 31/12/2017
Waarde vakantieuren  284.817   312.762 
Overige  42.136   34.414 
Totaal overige schulden  326.953   347.176 

11.6 Overlopende passiva

11.6 Overlopende passiva
  31/12/2018 31/12/2017
Transitorische rente  5.293.172   5.736.811 
Afrekening servicekosten  348.000   385.000 
Vooruitontvangen huur  1.048.123   845.178 
Overlopende facturen  7.390.986   2.924.016 
Overig  17.500   23.500 
Totaal overlopende passiva  14.097.781   9.914.505 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten

Koopwoningen Hazzefjild
Accolade heeft in 2004 32 koopwoningen verkocht waarbij een renteloze lening is verstrekt. Er is geen looptijd afgesproken. Bij doorverkoop worden de leningen afgelost. Het totaal van de per balansdatum bij doorverkoop terug te ontvangen renteloze lening
bedraagt € 428.000,- voor 15 woningen (2017: € 457.000,- voor 16 woningen).

Step subsidies
De goedgekeurde subsidies voor STEP investeringen bedraagt ruim € 2,2 miljoen (2017: € 2,5 mln)

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen
Ultimo boekjaar is tet bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen als volgt te specificeren:

Te betalen €62.000
Binnen één jaar €62.000
Tussen één jaar en vijf jaar -

De huurverplichtingen lopen tot en met december 2018.

In het verslagjaar is in de winst- en verliesrekening een bedrag van € 63.000 (2017: € 68.000) aan betaalde 
huur verwerkt.

Operational lease
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren:

Te betalen €409.000
Verplichtingen < 1 jaar €105.000
Verplichtingen > 1 jaar en < 5 jaar €304.000
Verplichtingen > 5 jaar

In het verslagjaar is in de winst- en verliesrekening een bedrag van € 96.000 (2017: € 110.000) aan
betaalde leasekosten verwerkt.

Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen 
tot een bedrag van € 8,1 miljoen (eind 2017 € 12,3 miljoen) .

Specificatie: 31/12/2018 31/12/2017
Nieuwbouw  5.456.000   8.325.000 
Renovatie  899.000  -
Duurzaamheids investeringen  1.783.000   4.000.000 
Totaal investeringsverplichtingen  8.138.000   12.325.000 

Onderhoudsverplichtingen
Ultimo boekjaar is Accolade onderhoudsverplichtingen aangegaan voor € 106.000 (2017: € 0). De uitvoeringen van de werkzaamheden zal binnen één jaar plaatsvinden.

Heffing Saneringsfonds
Accolade zal de komende 5 jaar naar verwachting in totaal € 5,4 miljoen moeten afdragen aan door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting opgelegde saneringsheffingen. Deze middelen worden ingezet om noodlijdende corporaties financieel er weer bovenop te helpen.

Obligo WSW
De obligoverplichting aan het WSW bedraagt per 31-12-2018 € 15,8 miljoen. Deze obligo is gebaseerd op een
geborgde leningportefeuille van ruim € 410 miljoen.

Claims
Ultimo 2018 heeft Accolade geen claims ontvangen.

Bankgaranties
Voor de oplevering van koopwoningen zijn geen bankgaranties afgegeven (2017: € 50.000).

Loopbaanontwikkelingsbudget
Het saldo van het loopbaanontwikkelingsbudget bedraagt per 31-12-2018 € 202.000 (2017: € 303.000).

Fiscale eenheid
Accolade vormt een fiscale eenheid met Accolade Vastgoed B.V. voor de vennootschapsbelasting.