Stevige opgaven

Beschikbaarheid

Wij hebben veel woningen, zo’n 16.000. Maar zijn deze woningen voldoende om de vraag te bedienen?

De wachttijden laten zien dat ze in de vijf grote gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Smallingerland, Heerenveen en De Waadhoeke onder druk komen te staan.

Maximaal twaalf maanden wachten is ons uitgangspunt. We zien dat dit niet meer lukt. Dit betekent dat wij op zoek gaan naar oplossingen. Dit doen we natuurlijk samen met onze huurders en de gemeenten. We gaan op zoek naar plekken waar we extra kunnen bouwen om in de vraag te voorzien. Een belangrijk speerpunt, ook voor 2019.

Betaalbaarheid

Het gaat niet alleen om voldoende en geschikte woningen. Bovenal gaat het om betaalbare woningen. Passend toewijzen werd daarin een instrument. Maar ook ontwikkelen wij een gereedschapskoffer om huurders met betaalproblemen te kunnen ondersteunen. Samen met de gemeenten, samen met collega-corporaties, samen met onze huurdersorganisaties. We werken met minimale huurverhogingen. In sommige gevallen verlagen we de huren.

Duurzaamheid

We willen naar een duurzamer wereld. Omdat het daar ook voor de komende generaties goed vertoeven is. We willen ook naar duurzamere woningen. Omdat daarmee de betaalbaarheid van energielasten voor onze huurders verbetert.

Een goed geïsoleerde woning draagt daaraan bij. Net zoals de opwekking van energie op andere manieren dan via de fossiele weg. En als laatste willen we inzetten op houding en gedrag van onze huurders. Bewust omgaan met energie kan vijftien tot twintig procent schelen in uitstoot van CO2. Onze energiecoaches kunnen daarbij helpen.

Leefbaarheid

De druk op leefbaarheid in onze wijken neemt toe. We zien dat steeds meer voorzieningen voor mensen die hulp nodig hebben niet meer 24 uur per dag open zijn. Deze mensen mogen, of eigenlijk ‘moeten’ nu zelfstandig wonen. Dit zijn mensen met een vaak moeilijk te begrijpen gedrag. Wij heten ze welkom. Maar we willen hierin stevig samenwerken met hulpverleningsinstanties, gemeenten, politie en sociale teams. We willen gedrag begrijpen maar ook kunnen zeggen: ‘Tot zover en niet verder. U heeft immers ook buren’.

Zeggenschap

Denken voor huurders is niet altijd onze taak. En het doet geen recht aan de eigen verantwoordelijkheid van huurders. We willen onze huurders serieus nemen. Zij weten immers zelf het beste wat goed is voor hen. Daarom betrekken wij huurders direct bij zaken die er spelen. In het klein maar ook als het gaat om beleid. Dit geven we samen met onze huurders vorm. Een proces van vallen en opstaan. Het afgelopen jaar hebben wij hier stevige stappen in gezet. Een voorbeeld is het project om onze woningen te verduurzamen.

De overheid

De overheid claimt meer en meer inkomsten van ons. Via de verhuurdersheffing en door belastingmaatregelen te treffen. Nu al gaan zo’n drie maanden van een jaaropbrengst huurinkomsten rechtstreeks naar Den Haag. We kunnen veel minder investeren. Denk aan onderhoud plegen, bouwen, de leefbaarheid op peil houden en duurzame maatregelen nemen. Doodzonde, juist ook omdat het de mensen met de smalste beurs treft. We voerden verschillende acties om die verhuurdersheffing op een ander manier te gebruiken. Dit deden we ook met collega-corporaties, huurdersverenigingen en gemeenten. Tot nu toe zonder succes. Maar we geloven in de kracht van de herhaling.

Verbinding

In alles waar we aan werken, werken we samen met anderen. Met huurders, collega-corporaties, gemeenten en zorginstellingen. Want wij geloven in de verbindende kracht van samenwerking en co-creatie. Met elkaar hebben we meer oog voor gemeenschappelijke belangen. Samen krijgen we meer voor elkaar.

Helemaal je eigen plek

‘Helemaal je eigen plek’ geldt voor onze huurders. Maar zeker ook voor onze medewerkers. De evaluatie van Het Bewuste Werken laat zien dat onze medewerkers content zijn. De balans werk en privé ziet er gezond uit, het ziekteverzuim is onder de drie procent en het werkplezier nam toe.

Bewust werken vraagt om de terugkerende vraag hoe jij het meest van toegevoegde waarde voor Accolade kunt zijn. En wat je van Accolade nodig hebt om dit te kunnen bereiken. Dit geldt voor de onderhoudsmedewerker, voor de managementassistente, voor de directeur-bestuurder. Gewoon, voor iedereen. Een prachtig proces.

 

Jeriça Hartholt en Rein Swart