Samenwerken

Een voorbeeld van meedenken en meebeslissen zijn de prestatieafspraken die wij samen met gemeenten en huurdersverenigingen maakten. Ook dit jaar hebben we actief ingezet op de verbindende kracht van samenwerking en co-creatie met onze belanghouders. Dit vanuit het idee dat je samen verder komt dan alleen. Voorbeelden daarvan zijn onder andere:

  • de verduurzamingsagenda;
  • het opstellen van een nieuw herstructureringsprotocol sloop en renovatie;
  • het herijken van het fonds klein onderhoud;
  • het opstellen van een gezamenlijke klachtencommissie voor Friesland.