Samenwerken met huurders en belanghouders

8.1 Betrekken van huurders bij beleid

Het betrekken van huurders bij ons beleid past bij onze visiethema’s Zeggenschap en Verbinding. Onder Zeggenschap verstaan wij dat huurders actief met ons mee denken. Dit benoemden we ook al in hoofdstuk 7. We laten ze meebepalen en meebeslissen. Hierdoor ervaren zij eigen verantwoordelijkheid voor tevredenheid en woonplezier. Huurdersverenigingen vertegenwoordigen deze huurders.

Samenwerken

Een voorbeeld van meedenken en meebeslissen zijn de prestatieafspraken die wij samen met gemeenten en huurdersverenigingen maakten. Ook dit jaar hebben we actief ingezet op de verbindende kracht van samenwerking en co-creatie met onze belanghouders. Dit vanuit het idee dat je samen verder komt dan alleen. Voorbeelden daarvan zijn onder andere:

 • de verduurzamingsagenda;
 • het opstellen van een nieuw herstructureringsprotocol sloop en renovatie;
 • het herijken van het fonds klein onderhoud;
 • het opstellen van een gezamenlijke klachtencommissie voor Friesland.

Pilot Buurtmakers

In 2017 startten we onder begeleiding van de RUG met het leer- en onderzoekstraject ‘Buurtmakers’. Hieruit kwamen vier pilotprojecten die in 2018 zijn opgestart. Het gaat om sloop/nieuwbouw of verduurzaming en groot onderhoud. In alle projecten vroegen we om input van de bewoners. Bewoners waarderen het dat ze gehoord worden. In hoofdstuk 7 vertellen we over twee van deze pilots.

Voor Sneek, Joure en Heerenveen liggen er plannen klaar. Deze zijn gedragen door bewoners en Accolade. De uitvoering daarvan is gestart of start binnenkort. Bewoners blijven meedenken tijdens de uitvoering.

8.2 De rol van huurdersbelangenverenigingen

Onze huurders nemen een bijzondere plek in. Hier draait alles om. Wij zijn er voor hen. Huurders verenigen zich in huurdersbelangenverenigingen. Op strategisch niveau overlegt ons bestuur met twee vertegenwoordigers van de huurdersbelangenverenigingen. Dit zijn:

 • het Overlegpodium (de Bewonersraad en huurdersvereniging Franeker);
 • Ho-stess (de huurdersverenigingen Heerenveen, Joure en Sneek).

De organisatie van de huurdersbelangenverenigingen

De Bewonersraad Friesland komt op voor onze huurders in Drachten. Sinds 2016 werkt de huurdersvereniging Franeker nauw samen met de Bewonersraad. In 2018 vierde de Bewonersraad haar 25-jarig bestaan. De huurdersverenigingen Heerenveen, Joure en Sneek werken samen onder de naam Ho-stess.

De Bewonersraad heeft 3.548 betalende leden. Huurdersvereniging Franeker heeft 760 leden. Ho-stess heeft in totaal 4.578 leden. De afzonderlijke huurdersverenigingen Heerenveen, Joure en Sneek hebben 2.171, 1.176 en 1.231 leden.

Op lokaal niveau overleggen het Overlegpodium en de Ho-stess regelmatig met de manager Wijken & Buurten. Op centraal niveau overleggen ze ieder kwartaal met onze directie. Namens de huurdersverenigingen zitten twee commissarissen in de RvC. Elk jaar is er een overleg tussen de RvC en de huurdersbelangenverenigingen.

Wij ondersteunen de huurdersbelangenverenigingen. We ondersteunen ze financieel en bieden hen de mogelijkheid om de kwaliteit te borgen. Bijvoorbeeld door te ondersteunen als een van de leden een opleiding wil volgen. Zo kunnen zij een beroep op ons doen om te professionaliseren. In 2018 bedroeg de totale bijdrage € 106.027.

Besproken onderwerpen

We bespraken veel onderwerpen op bestuurlijk niveau met Ho-stess en het overlegpodium in 2018. Bijvoorbeeld:

 • huurverhoging 2018 (adviesaanvraag);
 • bestuursverslag en jaarrekening 2017;
 • het bod en de prestatieafspraken per gemeente;
 • strategisch Voorraad Beleid, SVB (adviesaanvraag) ;
 • werkwijze fonds klein onderhoud;
 • verduurzaming woningbezit Accolade (adviesaanvraag);
 • begroting 2018;
 • huurbeleid tijdelijke huisvesting (adviesaanvraag);
 • statutenwijziging naar aanleiding van de Veegwet (adviesaanvraag);
 • woonruimte bemiddelingsssysteem, WRB (adviesaanvraag).

Een paar onderwerpen die we alleen met Ho-stess bespraken:

 • werkplan en financiële bijdrage aan Ho-stess 2018;
 • Resultaatgericht Samenwerken bij Accolade.

Een paar onderwerpen die we alleen met het Overlegpodium bespraken:

 • puntentelling monumenten Drachten en Franeker (adviesaanvraag);
 • leefbaarheidsenquête;
 • speerpunten veiligheidsbeleid de Bewonersraad 2018;
 • krediettoets;
 • het visitatierapport 2013-2016.

8.3 Overige belanghouders

Naast de huurdersbelangenverenigingen kent Accolade verschillende grote en kleine belanghouders waarmee we samenwerken. Enkele belangrijke zijn: gemeenten, zorgpartijen, welzijnsinstellingen en andere corporaties. De complete lijst leest u in bijlage 4 van dit bestuursverslag.

Gemeenten

Zowel op ambtelijk- als op bestuurlijk niveau overlegt onze directie regelmatig met gemeenten. We vinden een goede samenwerking met gemeenten in ons werkgebied erg belangrijk en waardevol. Daarnaast bezocht de RvB van Accolade de nieuwe gemeenteraden van De Fryske Marren en Smallingerland. Doel van deze bezoeken was kennismaken. En van gedachten wisselen over de zaken die spelen bij een woningcorporatie.

Met de volgende gemeenten hebben wij prestatieafspraken lopen of gemaakt:

 • Gemeente Heerenveen;
 • Gemeente Smallingerland;
 • Gemeente De Fryske Marren;
 • Gemeente Súdwest-Fryslân;
 • Gemeente de Waadhoeke;
 • Gemeente Tytsjerksteradiel.

Zorg en Welzijn

We werken veel samen met zorgpartijen maar ook brandweer en politie. Enkele voorbeelden uit 2018 over deze samenwerkingen leest u in hoofdstuk 7 ‘Leefbaarheid’.

Friesland

Wij richten ons sterk op Friesland. We voelen ons mede verantwoordelijk voor de provincie. Enkele voorbeelden:

 • Wij zitten in het bestuur van de Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW).
 • Wij zijn participant van het veiligheidshuis en het doorbraakteam. Deze heeft als doel snel en corporatie overstijgend in te grijpen bij ernstige overlast situaties. Wij maken deel uit van het bestuur en zijn lid van het escalatieteam.
 • Namens de VFW neemt Rein Swart van de RvB deel aan het Wenjen Oerlis van de provincie Friesland. Dit is een Frieslandbreed overleg over het thema Wonen.
 • Wij nemen deel aan het project Kamers met Kansen (KmK) van Zienn. KmK is er voor jongeren van ROC’s die niet (meer) studeren. Bijvoorbeeld door problemen thuis of op school of door schulden. KmK biedt ze een huis en een steun in de rug bij wonen, leven en leren. Met als doel dat de jongere weer gaat leren en een diploma haalt. Wij bieden in totaal acht woningen aan. Vier woningen in Heerenveen en vier in Smallingerland.