Realisatie van ons beleid

6.1 De visie 2020 'Elke stap telt'

Onze missie luidt:

‘Wij maken prettig en passend wonen bereikbaar voor iedereen. Op een plek waar je je thuis voelt.’

Samen met onze missie, vormt de visie de basis voor onze doelstellingen en activiteiten.

Onze visie heeft de titel ‘Elke stap telt’. Elke stap die je zet, heeft effect. Laat een afdruk achter. En: een indruk. Elke stap die wij zetten, willen we bewust en verantwoord zetten. Want als Accolade respecteren we onze organisatie, onze medewerkers, onze klanten, onze partners en onze omgeving. Voor ons een logisch gevolg van onze missie. We vragen ons steeds af waarom we er zijn. En waarvoor we staan.

Als corporatie met een sociale opdracht in de veranderende Friese samenleving zetten we een pad uit tot en met 2020. Het pad ligt in het verlengde van de koers die we enkele jaren geleden insloegen. We volgen ons pad aan de hand van onze vier visiethema’s. Dit zijn betaalbaarheid, zeggenschap, duurzaamheid en verbinding. En dat doen we doortastender en gedrevener dan ooit. Want elke stap telt.

Betaalbaarheid

Een deel van onze huurders heeft het financieel niet gemakkelijk. Daarom werken we nu en de komende jaren keihard om voldoende betaalbare, passende huurwoningen te bieden. Maar we doen meer: we ondersteunen bewoners bij het slim omgaan met hun woonlasten. Want als je meer financiële ruimte ervaart, voel je meer ruimte om je leven op je eigen manier vorm te geven.

Zeggenschap

Onze overtuiging: als het gaat om woonwensen is de klant de expert. Huurders die invloed hebben, waarderen hun woning en woonomgeving meer. Kijken we naar zeggenschap en keuzevrijheid dan zien we bij bewoners veel talenten en positieve krachten. Daarom moedigen we het meedenken, meebepalen en meebeslissen actief aan. Dit nieuwe eigenaarschap zorgt voor nog meer betrokkenheid. Het draagt bij aan ieders eigen verantwoordelijkheid voor tevredenheid en woonplezier.

Duurzaamheid

Duurzame stappen zetten, sociale winst en milieuwinst: het vraagt volharding en lef. Want: lang niet van elke stap die je vandaag zet, zie je morgen al het tastbare resultaat. Bij Accolade voelen we ons verantwoordelijk voor die wereld van morgen. Wij maken het verschil met een fijne woon- en leefomgeving, ook voor de kinderen van onze kinderen. Daarom verankeren we duurzaamheid in onze organisatie.

Ons beleid en onze acties zijn in lijn met de vier uitgangspunten van The Natural Step:

 1. We gaan verantwoord om met de aarde.
 2. We laten de natuur ongemoeid.
 3. We gebruiken alleen milieu-neutrale stoffen.
 4. We respecteren de basisbehoeften van mensen.

Hierbij omarmen we ideeën en plannen van medewerkers, huurders en belanghouders. Daarnaast ondersteunen we medewerkers zó dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en duurzaam inzetbaar zijn. Dat creëert op alle fronten positieve energie.

We hebben al heel wat groene stappen gezet. Van klein tot groot:

 • Drie van onze onderhoudsbussen rijden sinds juni op Blauwe diesel.
 • We gebruiken 100 procent groene stroom.
 • We geven huurders een nieuw duurzaam huurdersgeschenk bij het tekenen van een huurcontract. Dit is een houten serveerplank.
 • 1795 woningen hebben vorig jaar een beter energielabel gekregen. Gemiddeld gingen de woningen 1,7 labelstappen vooruit.
 • We plaatsten 4377 zonnepanelen op onze daken.
 • We kregen nieuwe bedrijfskleding. Hierbij hielden we rekening met duurzaamheid. En dan vooral slijtvastheid. De kleding werd gemaakt onder MVO-goedgekeurde productieomstandigheden.
 • Bij de inkoop van onze relatiegeschenken hielden we rekening met duurzaamheid. Denk aan houten producten. Of producten van gerecycled materiaal. In plaats van plastic voorwerpen. Een voorbeeld van een duurzaam relatiegeschenk is een zeepje gemaakt van sinaasappelschillen en koffiedik.
 • Onze leveranciers denken op het gebied van duurzaamheid steeds meer met ons mee. Omdat wij vragen naar duurzame oplossingen.

We blijven ons groenste beentje voor zetten om onze vier duurzaamheidsdoelen te halen.

Verbinding

Wij geloven in de verbindende kracht van samenwerking en co-creatie. Want, met elkaar heb je meer oog voor gemeenschappelijke belangen. Je omarmt eerder nieuwe ontwikkelingen. En je accepteert makkelijker noodzakelijke veranderingen. Vanuit onze belangrijkste taak ‘wonen’ zoeken we actief de samenwerking op. Dit doen we met bewoners, huurdersorganisaties, collega- corporaties, lokaal bestuur, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en andere partners. Want samen krijg je meer voor elkaar.

Helemaal je eigen plek

Niet voor niets gaan we nog steeds voor 'Helemaal je eigen plek'.

In 2018 gingen we door met de in 2015 vastgestelde organisatiestrategie. Hierin laten we zien hoe we de thema’s uit onze visie willen bereiken. Een belangrijk stuurinstrument voor ons is de Balanced Score Card. Per kwartaal rapporteren we over de doelen uit de organisatiestrategie. Meer daarover leest u in paragraaf 6.2.

Een belangrijke rol in het bereiken van onze doelen blijft weggelegd voor de focusprojecten. De focusprojecten voor 2018 lichten we toe in paragraaf 6.3.

6.2 Organisatiestrategie en Balanced Score Card

In de organisatiestrategie staan onze thema's, de kaders en de doelen. We bekijken deze doelen elk jaar opnieuw. Zo kunnen we de strategie op tijd bijsturen als we afwijken van de doelstelling. Onze organisatiestrategie baseerden we op onze vier visiethema’s. We vulden ze aan met vier organisatorische thema’s. Dit zijn: Dienstverlening, Strategisch Voorraad Beleid, Organisatie & Medewerkers en Financiën. Onder elk thema formuleerden we een doel. Zo hebben we acht hoofddoelen. In onze strategie vertalen we deze elk naar:

 • richtingen (het strategisch doel in 2020);
 • kernbegrippen (kaders);
 • maximaal drie jaarlijkse doelen (tactische doelen).

 Vanuit de organisatiestrategie maken we elk jaar een Balanced Score Card. Hierin houden we per kwartaal bij of we de jaarlijkse doelen halen. Ook kijken we of er misschien maatregelen nodig zijn.

 • We markeren de doelen met drie kleuren: groen, oranje en rood. Groen betekent goed. Alles is klaar of ligt op schema.
 • Oranje betekent waarschuwing. Bij dit doel is aandacht nodig.
 • Rood betekent probleem. Dit vraagt om actie.

Zie bijlage 1 voor de Balanced Score Card 2018.

6.3 Focusprojecten

Een focusproject is een project dat past binnen onze strategie. Deze focusprojecten gaan over onderwerpen die wij dat jaar de meeste aandacht willen geven.

In 2018 kozen we voor drie focusprojecten. Twee focusprojecten lopen door vanuit 2017. Dit zijn de projecten Bewust Werken en Duurzaamheid. We voegden in 2018 één focusproject toe: Masterplan I&A. In het schema hieronder leest u meer over onze focusprojecten.

'Het Bewuste Werken is definitief het einde van de 9 tot 5 mentaliteit'

Over Bewust Werken

Bewust werken

Het doel is medewerkers bewust maken van hoe ze van maximaal toegevoegde waarde kunnen zijn voor Accolade. En hoe Accolade daarin kan ondersteunen. De voorgaande jaren ging het vooral om het zorgen voor bewustzijn bij medewerkers en leidinggevenden. In 2018 lag de focus vooral op het beklijven. In hoofdstuk 11 leest u ook over Bewust Werken.

Resultaten in 2018:

 • Voor de zomer voerden we een enquête uit over Bewust Werken. Hier werkten 93  medewerkers aan mee. Anderhalf jaar na de start blijkt dat 99 procent aangeeft bewust te werken. Bij 98 procent bevalt dit goed. Het Bewuste Werken past bij de medewerkers van Accolade. Zij geven het een 8. Het levert vrijheid, flexibiliteit, minder stress en een betere balans tussen werk en privé op. Het zelfvertrouwen en werkplezier nam toe. En 96 procent geeft aan een gelijke of hogere bijdrage te leveren. Op een aantal aandachtspunten na past het kantoor als een goed zittende jas. Het inspireert, voelt welkom aan en zorgt voor een betere samenwerking. Wat kan beter?
  • meer planten op kantoor;
  • elkaar aanspreken op houding en gedrag kan naar een hoger niveau;
  • inzicht in wie wanneer waar werkt;
  • een beter binnenklimaat;
  • een betere bereikbaarheid van collega’s, ook of juist als ze op een andere plek dan het hoofdkantoor werken. 

Dit zijn zaken waar we direct mee aan de slag zijn gegaan. Uitspraken die collega’s deden in een gesprek na deze enquête: ‘strik erom, het is klaar’, ‘nog ff de puntjes op de i’, ‘Het Bewuste Werken is definitief het einde van de 9 tot 5 mentaliteit’. Kortom, een evaluatie waar we blij mee zijn.

 • Samen met de OR evalueerden we het persoonlijk ontwikkel budget. Dit is een budget wat medewerkers kunnen inzetten voor onder andere een opleiding of training. Bij de start van het persoonlijk budget was het uitgangspunt dat onze bewust werkende medewerkers zelf nadenken hoe zij van meest toegevoegde waarde zijn. Daarmee staan zij aan het roer van hun eigen (duurzame) inzetbaarheid. Uit de evaluatie zagen we mooie voorbeelden van opleidingen. Ook zagen we keuzes die vragen opriepen. De uitkomsten bespraken we met elkaar. Door dit met elkaar te bespreken wordt het budget steeds beter besteed, zodat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven.

Aanvullende informatie uit de evaluatie persoonlijk ontwikkel budget:

 • Medewerkers zijn zich meer bewust van het feit dat ze een budget hebben waarmee ze zich kunnen ontwikkelen. Ze gaan hierover vaker in gesprek.
 • In juni verstuurden we 153 enquêtes. We kregen 120 ingevuld terug. Uit de enquête blijkt dat onze medewerkers blij zijn met het budget. 71 procent maakte al gebruik ervan.
 • Medewerkers geven aan dat het budget hen stimuleert om na te denken over duurzame inzetbaarheid. Het geeft hen ruimte om zelf te beslissen wat je nodig hebt. Het geeft een gevoel van vrijheid. Het wordt gezien als een eigentijdse regeling en een mooi gebaar van Accolade.
 • Medewerkers die gebruik maakten van het budget geven aan dat ze hierdoor beter bewust (thuis)kunnen werken. En dat ze beter bereikbaar zijn. En een groot aantal laat weten dat zij zich gezonder en vitaler voelen.

'Strik erom en het is klaar'

Over Bewust Werken

Duurzaamheid

Het doel is duurzame stappen zetten in de vier duurzaamheidsdoelen van Accolade:

 1. energierijk;
 2. groen is groen;
 3. circulair;
 4. verantwoorde logistiek.

Resultaten in 2018:

 • We maakten in co-creatie met de huurdersbelangenverenigingen een routekaart voor het verduurzamen van ons woningbezit. De belangrijkste punten van de routekaart en de investeringen die we hiervoor willen doen bespraken we in een RvC themabijeenkomst. De RvC ging akkoord.
 • We stelden vier duurzaamheidsregisseurs aan. Zij gaan zorgen voor resultaten voor de vier doelen. De regisseurs presenteerden zichzelf op een medewerkersmiddag in november. Deze middag stond in het teken van duurzaamheid.  
 • We namen veel maatregelen om onze woningen te verduurzamen. Zo brachten we onder andere zonnepanelen aan. Door deze maatregelen verbeterde de energie-index van onze woningen van 1,55 naar 1,61. Ons doel om gemiddeld label B te halen in 2020 blijft daarmee mogelijk.  Want bij een B label hoort een index van 1,21 - 1,40.

Masterplan ICT

Het doel van dit project is om de visie en strategie van ICT binnen Accolade op te stellen.

Resultaten in 2018:

 • Voor de zomer was het onderzoek klaar naar problemen en kansen voor de afdeling ICT binnen Accolade.
 • Het koersdocument ICT was eind 2018 klaar. Hierin staan:
  • de visie op ICT;
  • de uitdagingen;
  • de doelen die ICT wil bereiken;
  • een heldere positionering.
    

ICT gaat in 2019 aan de slag met vijf thema’s:

 • ICT processen;
 • applicatiearchitectuur;
 • infrastructuur;
 • de ICT organisatie;
 • het ICT beleid op deelgebieden.