Realisatie van ons beleid

6.1 De visie 2020 van Acccolade: 'Elke stap telt'

Begin 2015 presenteerden we de visie 2020 aan personeel en belanghouders. Samen met onze missie vormt de visie de basis voor onze doelstellingen en onze activiteiten. Onze missie luidt:

‘Wij maken prettig en passend wonen bereikbaar voor iedereen. Op een plek waar je je thuis voelt.’

Onze visie kreeg de titel ‘Elke stap telt’. Elke stap die je zet, heeft effect. Laat een afdruk achter. En: een indruk. Elke stap die wij zetten, willen we bewust en verantwoord zetten. Want als Accolade respecteren we onze organisatie, onze medewerkers, onze klanten, onze partners en onze omgeving. Voor ons een logisch gevolg van onze missie. Vanuit het waarom we er zijn en waarvoor we staan.

Als corporatie met een sociale opdracht in de veranderende Friese samenleving zetten we een pad uit tot en met 2020. Het pad ligt in het verlengde van de koers die we enkele jaren geleden insloegen. We volgen ons pad aan de hand van de thema’s: betaalbaarheid, zeggenschap, duurzaamheid en verbinding en dat doen we doortastender en gedrevener dan ooit. Want elke stap telt.

Betaalbaarheid

Een deel van onze huurders heeft het financieel niet gemakkelijk. Daarom werken we nu en de komende jaren keihard om voldoende betaalbare, passende huurwoningen te bieden. Maar we doen meer: we ondersteunen bewoners bij het slim omgaan met hun woonlasten. Want als je meer financiële ruimte ervaart, voel je meer ruimte om je leven op je eigen manier vorm te geven.

Zeggenschap

Onze overtuiging: als het gaat om woonwensen is de klant de expert. Huurders die invloed hebben, waarderen hun woning en woonomgeving meer. Kijken we naar zeggenschap en keuzevrijheid dan zien we bij bewoners veel talenten en positieve krachten. Daarom moedigen we het meedenken, meebepalen en meebeslissen actief aan. Dit nieuwe eigenaarschap creëert nog meer betrokkenheid. Het draagt bij aan ieders eigen verantwoordelijkheid voor tevredenheid en woonplezier.

Duurzaamheid

Duurzame stappen zetten, sociale winst en milieuwinst: het vraagt volharding en lef. Want: lang niet van elke stap die je vandaag zet, zie je morgen al het tastbare resultaat. Bij Accolade voelen we ons verantwoordelijk voor die wereld van morgen. Wij maken het verschil met een fijne woon- en leefomgeving, ook voor de kinderen van onze kinderen. Daarom verankeren we duurzaamheid in onze organisatie.

Ons beleid en onze acties zijn in lijn met de vier uitgangspunten van The Natural Step:

 1. We gaan verantwoord om met de bodem.
 2. We laten de natuur ongemoeid.
 3. We gebruiken alleen milieu-neutrale stoffen.
 4. We respecteren de basisbehoeften van mensen.

Hierbij omarmen we ideeën en plannen van medewerkers, huurders en belanghouders. Daarnaast ondersteunen we medewerkers zó dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en duurzaam inzetbaar zijn. Dat creëert op alle fronten positieve energie.

Verbinding

Wij geloven in de verbindende kracht van samenwerking en co-creatie. Want, met elkaar heb je meer oog voor gemeenschappelijke belangen. Je omarmt eerder nieuwe ontwikkelingen. En je accepteert makkelijker noodzakelijke veranderingen. Vanuit onze belangrijkste taak ‘wonen’ zoeken we actief de samenwerking op. Dit doen we met bewoners, huurdersorganisaties, collega-corporaties, lokaal bestuur, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en andere partners. Want samen krijg je meer voor elkaar.

Helemaal je eigen plek

Helemaal een nieuw geluid van Accolade? Nee en ja. We vervolgen het pad dat we als organisatie enkele jaren geleden insloegen. Maar: we doen dat duurzamer, doortastender en gedrevener dan ooit. Met nog meer oog voor dat wat we belangrijk vinden. Om onze belangrijkste doelstelling voor onze klanten te kunnen blijven behalen. Niet voor niets zeggen we ook de komende jaren weer: Accolade, helemaal je eigen plek.

In 2017 zijn we doorgegaan met de in 2015 vastgestelde organisatiestrategie. Hierin laten we zien hoe we de thema’s uit onze visie willen bereiken. Een belangrijk stuurinstrument voor ons is de Balanced Score Card. Per kwartaal rapporteren we over de doelen uit de organisatiestrategie. Meer daarover in paragraaf 9.2.

Een belangrijke rol in het behalen van onze doelen blijft weggelegd voor de focusprojecten. De focusprojecten voor 2017 lichten we toe in paragraaf 9.3.

6.2 Organisatiestrategie en Balanced Score Card

In de organisatiestrategie staan onze richting, de kaders en de jaarlijkse doelen. We herijken deze doelen elk jaar. Zo kunnen we de strategie op tijd bijsturen als de interne- en externe factoren daarom vragen. Onze organisatiestrategie baseerden we op onze vier visiethema’s en aangevuld met vier organisatorische thema’s. Dit zijn: dienstverlening, strategisch voorraad beleid, organisatie & medewerkers en financiën. Zo hebben we acht hoofddoelen. In onze strategie vertalen we deze elk naar:

 • richtingen (het strategisch doel in 2020);
 • kernbegrippen (kaders);
 • maximaal drie jaarlijkse doelen (tactische doelen).

Vanuit de organisatiestrategie maken we elk jaar een Balanced Score Card. Hierin houden we per kwartaal bij of we de jaarlijkse doelen behalen. Ook kijken we of er eventueel maatregelen nodig zijn.

We scoren op basis van drie kleuren: groen, oranje en rood.

 • Groen betekent goed. Alles is gedaan of ligt op schema.
 • Oranje betekent waarschuwing. Bij dit doel is aandacht nodig.
 • Rood betekent probleem. Dit vraagt om actie.

Zie bijlage 1 voor de Balanced Score Card 2017.

6.3 Focusprojecten

Een focusproject is een project die past binnen onze strategie. Deze focusprojecten gaan over onderwerpen die wij de meeste aandacht willen geven. De benaming van de focusprojecten doet vermoeden dat ze intern gericht zijn. Maar, al onze focusprojecten hebben juist als doel; voordeel voor de huurder. Als wij effectiever werken, is betere dienstverlening voor onze klant het resultaat. En als wij efficiënter werken, hebben wij meer financiële ruimte voor de huurder. Voor 2017 benoemden we geen nieuwe focusprojecten. We kozen ervoor de aandacht te richten op drie bestaande focusprojecten.


Bewust werken

Doel: medewerkers en leidinggevenden bewust maken van hoe ze van maximaal toegevoegde waarde kunnen zijn voor Accolade. En hoe Accolade daarin kan ondersteunen. In 2016 zorgden we vooral voor bewustzijn bij medewerkers en leidinggevenden. In 2017 ligt de nadruk vooral op het beklijven.

 

Resultaten in 2017:

 • Leidinggevenden zijn in staat medewerkers te faciliteren in het bewuste werken (vertrouwen geven, feedback, open sfeer). Veel mensen zijn positief over de wijze waarop het kantoor is ingericht. Er heerst een andere sfeer. Mensen zoeken elkaar meer op en ontmoeten elkaar op het Plein.  
 • Medewerkers zijn in staat bewust te werken. Ze nemen hierin eigenaarschap. Zowel leidinggevenden als medewerkers geven gevraagd en ongevraagd feedback. Bijvoorbeeld aan de directie. Steeds meer mensen maken bewuste keuzes waar ze werken. Ze delen hun eigen tijd in, met oog voor de klus die te klaren is.

 

Als voorbeeld voor de veranderde cultuur en sfeer een citaat uit het visitatierapport: ‘De organisatie straalt veel vriendelijkheid uit: de mensen, het gebouw en de inrichting. Wij werden als visitatiecommissie steeds hartelijk verwelkomd. We hebben openheid ervaren. Waar ‘m dat in zat? Dat we rondgeleid werden langs een deel van het bezit door de mensen die bewoners en buurt begeleiden bij grote projecten, zonder bestuurder of vastgoedverantwoordelijke erbij. Dat we in de pauze door medewerkers werden uitgenodigd voor een potje tafelvoetbal. Maar ook omdat in het gesprek met medewerkers kritisch, betrokken en open werd gepraat.’

Duurzaamheid

Doel: het verankeren van duurzaamheid. Zowel in onze strategie als in onze bedrijfsvoering. We willen zichtbaar onderscheidend zijn op het gebied van duurzaamheid. Voor 2017 was de ambitie om duurzaamheid te integreren in ons SVB

 

Resultaten in 2017:

 • De hoofdlijnen van het nieuwe SVB zijn helder. We stemden dit af met de RvC, huurdersverenigingen en gemeenten. In het najaar gaven we hier per gemeente invulling aan. De huurdersorganisaties en de gemeenten vinden onze richting duidelijk en logisch. Zeker gezien de ontwikkelingen om ons heen. In het eerste kwartaal van 2018 stelt de directie het nieuwe SVB vast. Ook leggen we het SVB ter advisering voor aan de huurdersverenigingen.
 • Samen met onze hbv’s startten we met het maken van beleid over onze duurzaamheidsopgave. Dit is een van de eerste onderwerpen waarin we in co-creatie met de hbv’s beleidsmatige zaken oppakken. De hbv’s zijn akkoord met de scenario’s hoe te verduurzamen. In 2018 zetten we deze co-creatie voort. Daarna leggen we het nieuwe beleid ter advisering voor.

Actief burgerschap

Accolade kent het visiedoel Zeggenschap. Bewoners die invloed hebben, zijn meer tevreden met hun woning en woonomgeving. Ook geloven we dat bewoners meer de regie gaan nemen in hun buurt. 

In 2016 startten we samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Twynstra Gudde het leer- en onderzoekstraject ‘Buurtmakers’. In 2017 is het doel om te ontdekken hoe wij om kunnen gaan met zeggenschap en de ideeën van bewoners. 

Resultaten 2017:

Huurdersinitiatieven

 • Accolade kan actief burgerschap herkennen. Door het traject Buurtmakers, ontstond inzicht in het waarom mensen initiatief nemen. Wat het tot een succes maakt, en waarom iets niet lukt. En ook hoe wij ons als corporatie daartoe kunnen verhouden. In mei is het rapport opgeleverd genaamd ‘wie is aan de buurt’. Buurtmakers bestond uit een onderzoek naar burgerinitiatieven van de RUG, een leertraject en excursies.
 • Accolade heeft een visie op hoe zij actief burgerschap kan ondersteunen en stimuleren. In het rapport van de RUG staan hierover tips en richtlijnen. Op basis van deze tips is onder andere een gespreksleidraad ontwikkeld.
 • Voor de betrokken medewerkers van Accolade is duidelijk wat actief burgerschap van hen vraagt. Tijdens het leertraject keken we naar verschillende stijlen van samenwerking. Hoe geven we vertrouwen aan onze huurders? Maar ook: hoe vragen we aan hen zelf verantwoordelijkheid te nemen?

Invloed op woning en woonomgeving

 • In 2017 startten vier pilots waarin bewoners meteen betrokken worden. De pilots zijn in Sneek, Franeker, Joure en Heerenveen. Het gaat om projecten waarin groot onderhoud of herstructurering aan de orde is. De werkgroepen presenteerden hun plannen van aanpak onderling aan elkaar. Bewoners vinden het fijn dat ze direct mogen meedenken over de plannen.

Co-creatie

 • We maakten een plan van aanpak om samen met huurders een locatie te ontwikkelen. De uitvoering van deze zogenaamde spin-out start in 2018.