Overige informatie

G Overige informatie

In €

Werknemers

Gedurende het jaar 2018 had de corporatie gemiddeld 139,0 werknemers in dienst (2017: 141,9). Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten.

Gemiddeld aantal werknemers 2018 per bedrijfskolom

Gemiddeld aantal werknemers 2018 per bedrijfskolom
Algemene Zaken 23,2
Financien & Informatisering 34,1
Klant & Huis 81,7
Totaal  139,0 

WNT-verantwoording 2018 Stichting Accolade

De WNT is van toepassing op Stichting Accolade. Het voor Stichting Accolade toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 176.000. Dit betreft het bezoldigingsmaximum voor woningcorporaties. Stichting Accolade valt in klasse G.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

1. Bezoldiging topfunctionarissen
bedragen x € 1 R. Swart J.A. Hartholt K.P. Groenveld
Functiegegevens Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 31/12 01/01 31/12 01/01 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1.0 1.0 1.0
Dienstbetrekking? Ja Ja Ja
Bezoldiging      
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 122.142 124.341 120.476
Beloningen betaalbaar op termijn 20.316 20.316 20.316
Subtotaal 142.458 144.657 140.792
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 176.000 176.000 176.000
       
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging 142.458 144.657 140.792
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t.
       
Gegevens 2017      
bedragen x € 1 R. Swart J.A. Hartholt K.P. Groenveld
Functiegegevens Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0.9074 1
Dienstbetrekking? Ja Ja Ja
Bezoldiging      
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 116.274 109.381 116.274
Beloningen betaalbaar op termijn 19.713 19.713 19.713
Subtotaal 135.987 129.094 135.987
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 170.000 154.269 170.000
       
Totale bezoldiging 135.987 129.094 135.987
       
       

Bij Stichting Accolade waren in 2018 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 R. Winius F. Haven M.P.C. Breeuwer
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 -31/12 01/01 -31/12 01/01 -31/12
       
Bezoldiging      
Totale bezoldiging 20.250 13.500 13.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 26.400 17.600 17.600
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t n.v.t. n.v.t
       
Gegevens 2017      
bedragen x € 1 R. Winius F. Haven M.P.C. Breeuwer
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 31/12 01/01 – 31/12 10/10 – 31/12
       
Bezoldiging      
Totale bezoldiging 19.635 13.090 2.956
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25.500 17.000 3.866

bedragen x € 1 A.H.M. Gijsbers S.J.C. Gaastra
Functiegegevens Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 25/04 -31/12 25/04 – 31/12
     
Bezoldiging    
Totale bezoldiging 9.225 9.225
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 12.103 12.103
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t
     
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t

Bij Stichting Accolade zijn geen Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder werkzaam.

Bij Stichting Accolade is op of na 1-1-2018 geen topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, werkzaam die bij een andere WNT-instelling al een dienstverband heeft.

2. In 2018 zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking uitgekeerd.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Bezoldigingsmaxima 2018 (in €)

1. Algemeen bezoldigingsmaximum

1. Algemeen bezoldigingsmaximum
  Toepasselijk bezoldigingsmaximum Voorzitter Raad van Toezicht (15%) Leden Raad van Toezicht (10%)
Algemeen 189.000 28.350 18.900

2. Woningcorporaties

2. Woningcorporaties
Klasse Toepasselijk bezoldigingsmaximum Voorzitter Raad van Toezicht (15%) Leden Raad van Toezicht (10%)
A 87.000 13.050 8.700
B 98.000 14.700 9.800
C 110.000 16.500 11.000
D 118.000 17.700 11.800
E 137.000 20.550 13.700
F 156.000 23.400 15.600
G 176.000 26.400 17.600
H 189.000* 28.350 18.900