Over Accolade

1.1 Over Accolade

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Wij hebben woningen in en om Drachten, Heerenveen, Joure, Sneek en Franeker. We hebben een zeer divers aanbod van ongeveer 16.000 verhuureenheden voor jong en oud. Voor gezinnen en alleenstaanden. Het grootste gedeelte bestaat uit zelfstandige woningen. Een aantal maakt onderdeel uit van intramurale woonvormen, zoals een zorginstelling.

Onze woonregio is Friesland. Wij zijn lokaal verankerd. We zoeken altijd de verbinding met onze huurders, gemeenten en andere belanghouders. Vanuit onze rotsvaste overtuiging: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.

Elke stap telt

Betaalbaarheid, zeggenschap, duurzaamheid en verbinding zijn onze speerpunten tot 2020. Dit hebben we vastgelegd in de Visie 2015-2020 ‘Elke Stap telt’. In dit bestuursverslag leest u deze speerpunten steeds terug. De keuzes die we maken zijn in lijn met deze thema’s.

Bewust Werken en eigenaarschap

Binnen Accolade werken wij Bewust. Eigenaarschap speelt daarin een belangrijke rol. Bewust Werken betekent voor ons dat medewerkers zichzelf afvragen op welke manier zij het meest van toegevoegde waarde zijn voor Accolade. En omgekeerd. Medewerkers geven zelf aan wat ze nodig hebben om zo goed mogelijk te presteren.

Bij Bewust Werken hoort ook bewust kiezen voor een werkplek. De meeste collega's kunnen zelf kiezen waar ze gaan werken. Vragen die daarbij horen zijn: Welke taken wil ik vandaag uitvoeren? Welke werkplek past daar het beste bij? Medewerkers kunnen kiezen uit stiltewerkplekken, bel-werkplekken en overleg-werkplekken. Om samen met collega’s te sparren of informatie mee te delen. Ook thuiswerken is mogelijk. Bewust Werken betekent ook dat medewerkers nadenken over hoe ze nu en in de toekomst van meest toegevoegde waarde kunnen zijn. En hoe ze deze toegevoegde waarde blijven ervaren.

Leren

Wij zijn een lerende organisatie. We staan open voor en zijn alert op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. We gebruiken onder andere de Aedes benchmark om samen met onze collega’s te kijken hoe we beter en slimmer kunnen werken. En hoe we de klantentevredenheid verder kunnen verbeteren. Ook meten we de kwaliteit binnen de processen. We gebruiken LEAN om onze processen te verbeteren.

We bieden onze medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Ze kunnen aangeven wat ze hiervoor nodig hebben. We geven ze zeggenschap om de veranderingen mee vorm te geven. Om geïnspireerd te raken en om te leren.

Duidelijk, ondernemend & dichtbij

Onze kernwaarden zijn duidelijk, ondernemend en dichtbij. We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. Het contact met onze klanten is helder, begrijpelijk en vriendelijk. Hierdoor weten zij goed welke mogelijkheden er zijn. Ruimte voor initiatief voor onze klanten en medewerkers staat bij ons voorop. Met lef en creativiteit willen we inspireren. Ontdekkend en samenwerkend pakken we kansen op en zoeken wij samen naar de beste oplossing. We voelen ons verbonden met onze klanten, buurten en belanghebbers. We zijn toegankelijk en bereikbaar. Verwacht van ons aandacht en respect.

1.2 Organisatie van Accolade

Organisatie van Accolade

We werken vanuit het hoofdkantoor in Heerenveen. Hier is ook een baliepunt. Daarnaast is er een baliepunt in Drachten, Sneek en Franeker.

Accolade kent een collegiaal bestuur:

Rein Swart:                      voorzitter RvB, directeur-bestuurder Algemene Zaken

Klaas Groenveld:            lid RvB, directeur-bestuurder Financiën & Informatisering

Jeriça Hartholt:               lid RvB, directeur-bestuurder Klant & Huis

                                              

Bij Accolade werken 158 mensen op 136,98 formatieplaatsen. De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. Per 31 december 2017 bestond de RvC uit de volgende leden:

 

Rudolf Winius:                            voorzitter RvC en lid remuneratiecommissie

Frans Haven:                              lid RvC en voorzitter auditcommissie

Miryam Breeuwer:                    lid RvC en voorzitter remuneratiecommissie

 

Voor het verslag van de RvC verwijzen wij u naar hoofdstuk 5.