Kasstroomoverzicht

C Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht 2018

(directe methode) x  € 1.000

Kasstroomoverzicht 2018
  2018 2017
Operationele activiteiten    
Huren  101.348   99.692 
Vergoedingen  2.963   2.911 
Overheidsontvangsten  9   94 
Overige bedrijfsontvangsten  532   329 
Ontvangen interest  26   25 
Saldo ingaande kasstromen  104.878   103.051 
     
Erfpacht  2   2 
Betalingen aan werknemers  9.146   9.453 
Onderhoudsuitgaven  27.040   21.768 
Overige bedrijfsuitgaven  13.463   11.053 
Betaalde interest  15.963   17.305 
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat  1.094   78 
Verhuurdersheffing  9.700   8.564 
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden  234   948 
Vennootschapsbelasting  9.990   9.990 
Saldo uitgaande kasstromen  86.632   79.161 
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten  18.246   23.890 
     
(Des)investeringsactiviteiten    
Verkoopontvangsten bestaande huur  8.876   12.972 
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode  2.628   2.317 
Verkoopontvangsten nieuwbouw -  947 
Verkoopontvangsten grond  150   1.483 
(Des)Investeringsontvangsten overig - -
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa  11.654   17.719 
     
Nieuwbouw huur  16.910   13.974 
Verbeteruitgaven  9.838   9.846 
Aankoop -  200 
Nieuwbouw verkoop - -
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop  1.896   2.038 
Sloopuitgaven  36   536 
Investeringen overig  80   438 
Totaal van verwerving van materiële vaste activa  28.760   27.032 
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA  17.106‑  9.313‑
     
FVA    
Ontvangsten verbindingen  233  -
Ontvangsten overig  14   33 
Uitgaven verbindingen - -
Uitgaven overig  100   199 
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA  147   166‑
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten  16.959‑  9.479‑
     
Financieringsactiviteiten    
Nieuwe te borgen leningen  39.000   11.000 
Nieuwe ongeborgde leningen - -
     
Aflossing geborgde leningen  24.269   3.558 
Aflossing ongeborgde leningen  6.205   17.073 
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten  8.526   9.631‑
     
Toename (afname) van geldmiddelen  9.813   4.780 
Wijziging kortgeld - -
     
Geldmiddelen aan het begin van de periode  15.977   11.197 
Geldmiddelen aan het einde van de periode  25.790   15.977