Ondernemingsraad

In 2018 stonden er OR-verkiezingen op het programma. Zes leden traden af. Er was één herkiesbaar lid. Daarom was er behoefte aan een flink aantal nieuwe kandidaten. Prachtig om te zien was dat tien kandidaten zich beschikbaar stelden en ‘verkiezingscampagne’ voerden. Na de verkiezingen in mei vond er een overdrachtsvergadering plaats. De nieuwe OR was daarna een feit.

De OR ging twee dagen op cursus om kennis op te doen. En om elkaar beter te leren kennen. Twee OR-leden volgden de training Duurzame Inzetbaarheid en de rol van de OR.

De OR adviseerde positief over de nieuwe fietsenregeling richting directie. Ook adviseerden ze positief over de bestuurswijziging van drie naar twee bestuurders. Ook gaf de OR haar visie op de nieuwe taakverdeling tussen de twee bestuurders.

Tijdens vergaderingen kwamen diverse onderwerpen aan de orde:

  • vaststellen van collectieve vrije dagen in 2019;
  • nieuwe systematiek persoonlijk budget en verbindingsgesprekken;
  • communicatie met de achterban;
  • feestdagenregeling;
  • preventiemedewerker;
  • OR-reglement;
  • rapportage health check van de medewerkers;
  • rapportage ziekteverzuim.

De OR had de wens om het contact met de achterban te versterken. Daarom stelden ze met afdeling Communicatie & Marketing een strategisch communicatie frame op. Regelmatig publiceert de OR nieuwsberichtjes op Pluk (intranet). Ook voeren ze een op een gesprekken tussen medewerker en OR-lid. Daarnaast verstuurden ze een kerstkaart naar alle medewerkers van Accolade.
 
Op 10 oktober maakte de OR kennis met de RvC. Aansluitend was er op 11 oktober een projectenschouw in Drachten. Per fiets bezochten ze een woonvorm met begeleiding voor volwassenen met autisme. Ook ging de OR langs bij de nieuwbouw aan de Nachtegaalstraat na de gasexplosie in 2015. Tenslotte bezochten ze aan De Tuinen een woongebouw met tijdelijke woningen voor jongeren van 18 tot 27 jaar en vluchtelingen met een verblijfstatus.