Governance

Governance

Per 1 mei 2015 geldt de vernieuwde governancecode. De governancecode woningcorporaties 2015 geeft richting aan de manier waarop bestuur en RvC functioneren. En hoe zij verantwoording afleggen over hun resultaten. De code kent vijf principes. Zowel de RvC als de RvB staan achter de code. Ze nemen deze als uitgangspunt voor hun handelen. Accolade voldoet aan alle punten uit de governancecode.

Daarnaast zijn wij lid van brancheorganisatie Aedes en houden ons aan de Aedes Code.

Integriteit

We verwachten van onze medewerkers dat ze integer en betrouwbaar te werk gaan. We gebruiken daarom een integriteitscode. Deze brengen we steeds onder de aandacht van de medewerkers. Elke medewerker is contractueel gebonden zich aan de integriteitscode te houden. De integriteitscode staat op onze website. Diverse ontwikkelingen in de afgelopen jaren vragen om een actualisering van onze integriteitscode. Denk aan de nieuwe Woningwet en de Algemene Verordening Privacy.  Dit vindt in 2018 plaats.

In 2017 is de klokkenluidersregeling vernieuwd. Hier staan waarborgen in voor medewerkers. Als iemand in strijd met de normen handelt, kan men dit melden bij de leidinggevende, het bestuur of een vertrouwenspersoon. De melding wordt onderzocht. Medewerkers die een melding doen hoeven niet te vrezen voor straffen. De klokkenluidersregeling is te vinden op onze website.

Visitatie

Een belangrijk onderdeel van de governancecode is de visitatie.

In 2017 zijn wij gevisiteerd door Pentascope. Het visitatierapport geeft een beeld van Accolade over de periode 2012 – 2016. We kozen voor Pentascope omdat zij de mogelijkheid gaven om dialooggesprekken aan te gaan met onze medewerkers en belanghouders. Dit sprak ons aan. Achteraf gezien zijn we daar zeer tevreden mee.

De resultaten maken ons trots

De commissie beoordeelt ons maatschappelijk presteren als ruim voldoende.

  • Presteren naar opgaven en ambities             7,2
  • Presteren volgens belanghebbenden            7,2
  • Presteren naar vermogen                                 7,6
  • Governance                                                         7,5

Naast deze mooie scores schrijft de commissie in haar rapport onder andere het volgende:

‘Vlak voor en in het begin van de visitatieperiode zijn er belangrijke wijzigingen geweest in de topstructuur van de organisatie. In deze visitatieperiode is zichtbaar welke effecten deze wijzigingen hebben gehad en wat de belanghouders daarvan gemerkt hebben. Als visitatiecommissie zijn we daar stellig en kort in: er is veel verbeterd!’

‘De visitatiecommissie heeft een heel positief beeld van Accolade en haar prestaties over de afgelopen periode. Ze vindt dat Accolade grote stappen heeft gemaakt.’

‘De prestaties zijn volgens afspraken en ambities gerealiseerd en de belanghebbenden geven daarvoor een ruime voldoende. We hebben Accolade leren kennen als een organisatie die zich profileert op het huisvesten van bijzondere doelgroepen en statushouders en kwaliteit van wijken en buurten.’

‘De organisatie straalt veel vriendelijkheid uit: de mensen, het gebouw en de inrichting. Wij werden als visitatiecommissie steeds hartelijk verwelkomd. We hebben openheid ervaren. Waar ‘m dat in zat? Dat we rondgeleid werden langs een deel van het bezit door de mensen die bewoners en buurt begeleiden bij grote projecten, zonder bestuurder of vastgoedverantwoordelijke erbij. Dat we in de pauze door medewerkers werden uitgenodigd voor een potje tafelvoetbal. Maar ook omdat in het gesprek met medewerkers kritisch, betrokken en open werd gepraat.’

De geleverde prestaties, zowel naar onze huurders als in onze cultuur, maken ons trots. Wij zien het rapport als een onderbouwde en treffende typering van ons werk en de stappen die we hebben gezet.

We zijn er nog niet
Natuurlijk zijn we er nog niet. Er blijven altijd punten over om te verbeteren. We belichten graag de volgende:

  1. We beseffen ons dat er een andere fase aankomt in de manier van besturen. In plaats van ‘aan het gras te trekken’ gaan we ons meer focussen op faciliteren, stimuleren en enthousiasmeren. Hieraan koppelen wij het vormgeven van tegenspraak. We merken dat dit zowel intern als extern steeds beter vorm krijgt. Bijvoorbeeld in de relatie met onze huurdersbelangenverenigingen. Het vormgeven van tegenspraak blijft voor ons de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.
  2. Onze vermogensinzet op het gebied van duurzaamheid en de gevolgen daarin voor de woonlasten maken wij op korte termijn duidelijk. Wij startten hierover gesprekken met onze huurdersverenigingen.

Het evalueren van prestatieafspraken pakten we direct op. De uitkomsten van de evaluatie nemen we mee in de volgende te maken prestatieafspraken.