Gescheiden verantwoording DAEB/niet DAEB

H Gescheiden verantwoording DAEB/niet DAEB

Enkelvoudige gescheiden balans per 31 december 2018

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Enkelvoudige gescheiden balans per 31 december 2018
ACTIVA   DAEB       Niet-DAEB  
               
Vaste activa              
               
Materiële vaste activa              
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  4.399.785        -    
     4.399.785        -  
Vastgoedbeleggingen              
DAEB vastgoed in exploitatie  1.738.683.660             
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie -        98.947.147     
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  11.704.045         19.837.894     
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  6.513.387         4.205.283     
     1.756.901.092         122.990.324   
Financiële vaste activa              
Deelnemingen -        94     
Interne Lening  28.000.000        -    
Te vorderen subsidies  46.571        -    
Optie premie derivaten  1.389.815        -    
Latente belastingvordering  5.819.942        -    
Overige vorderingen  863.295        -    
Netto vermogenswaarde niet-Daeb  84.459.349        -    
     120.578.972         94   
       1.881.879.849         122.990.418 
Vlottende activa              
               
Voorraden              
Vastgoed bestemd voor verkoop -        547.533     
Materialen -       -    
    -        547.533   
               
Vorderingen              
Huurdebiteuren  247.650         16.292     
Overheid  26.126        -    
Vordering op groepsmaatschappij -       -    
Belastingen en sociale premies  1.460.174        -    
Overige vorderingen  429.821         1.200     
Overlopende activa  3.190.968         723     
     5.354.739         18.215   
               
Liquide middelen    15.918.563         9.871.757   
       21.273.302         10.437.505 
               
Totaal      1.903.153.151         133.427.923 

PASSIVA   31/12/2018       31/12/2018  
               
Eigen vermogen              
Overige reserves    429.112.972         58.785.498   
Wettelijke reserves    25.673.851           
Herwaarderingsreserve    907.428.941         25.673.851   
       1.362.215.764         84.459.349 
Egalisatierekening              
Egalisatiererekening subsidies    46.571           
       46.571        -
Voorzieningen              
Voorziening onrendabele investeringen    457.000        -  
Voorziening latente belastingverplichting    914.300        -  
Voorziening overig   -       -  
       1.371.300        -
Langlopende schulden              
Leningen overheid    22.500.901        -  
Leningen kredietinstellingen    436.183.293        -  
Interne lening   -        26.000.000   
Derivaten    21.346.969        -  
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden    11.770.075         19.738.938   
Overige langlopende verplichtingen    53.070         174.387   
       491.854.308         45.913.325 
               
Vlottende passiva              
               
Kortlopende schulden              
Schulden aan overheid    2.191.256        -  
Schulden aan kredietinstellingen    22.893.377        -  
Schulden aan leveranciers    1.378.316         3.628   
Schulden aan Groepsmaatschappij   -        2.000.000   
Belastingen en sociale premies    7.828.522         624   
Overige schulden    326.953        -  
Overlopende passiva    13.046.784         1.050.997   
       47.665.208         3.055.249 
               
Totaal      1.903.153.151         133.427.923 

Enkelvoudige gescheiden winst-en-verliesrekening over 2018

Enkelvoudige gescheiden winst-en-verliesrekening over 2018
Omschrijving   DAEB Niet-DAEB
    Boekjaar Boekjaar
  ref. 2018 2018
       
Huuropbrengsten    95.884.282   5.351.257 
Opbrengst Servicecontracten    2.723.987   147.788 
Lasten Servicecontracten    2.623.593‑  131.233‑
Overheidsbijdragen    9.189  -
Lasten verhuur en beheeractiviteiten    10.954.783‑  588.388‑
Lasten onderhoudsactiviteiten    27.059.677‑  1.333.905‑
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit    16.206.332‑  428.888‑
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille    41.773.073   3.016.631 
       
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling   -  645.998 
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling   -  501.298‑
Toegerekende organisatiekosten   -  10.481‑
Toegerekende financieringskosten   - -
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling   -  134.219 
       
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille    5.516.019   5.402.982 
Toegerekende organisatiekosten    55.779‑  38.431‑
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille    5.250.234‑  4.483.665‑
Netto gerealiseerd resultaat verkoop      
vastgoedportefeuille    210.006   880.886 
       
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille    2.722.000‑  68.850‑
Niet gerealiseerde waardeveranderingen      
vastgoedportefeuille    90.917.422   7.696.726 
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed-      
portefeuille verkocht onder voorwaarden    207.378   112.598 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille    88.402.800   7.740.474 
       
Opbrengst overige activiteiten    163.874  -
Kosten overige activiteiten    189.652‑ -
Netto resultaat overige activiteiten    25.778‑ -
       
Overige organisatiekosten    519.426‑  13.824‑
Leefbaarheid    1.100.753‑ -
       
Waardeveranderingen van financiële vaste activa      
en effecten    2.445.768‑ -
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten    25.421   382 
Rentelasten en soortgelijke kosten    15.836.981‑ -
Rentebaten interne lening    980.000   980.000‑
Saldo financiële baten en lasten    17.277.328‑  979.618‑
       
Resultaat voor belastingen    111.462.594   10.778.768 
       
Belastingen    13.095.126‑  689.217‑
Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde      
ondernemingen waarin wordt deelgenomen   -  64‑
Resultaat niet Daeb Tak    10.089.487  -
       
Resultaat na belastingen    108.456.955   10.089.487 

Enkelvoudig gescheiden kasstroomoverzicht

Enkelvoudig gescheiden kasstroomoverzicht
  Daeb Niet Daeb
Operationele activiteiten    
Huren  95.915   5.433 
Vergoedingen  2.835   128 
Overheidsontvangsten  9  -
Overige bedrijfsontvangsten  532  -
Ontvangen interest  1.006  -
Saldo ingaande kasstromen  100.297   5.561 
     
Erfpacht  2  -
Betalingen aan werknemers  8.683   463 
Onderhoudsuitgaven  25.755   1.285 
Overige bedrijfsuitgaven  12.768   695 
Betaalde interest  15.963   980 
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat  1.039   55 
Verhuurdersheffing  9.554   146 
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden  234  -
Vennootschapsbelasting  9.490   500 
Saldo uitgaande kasstromen  83.488   4.124 
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten  16.809   1.437 
     
(Des)investeringsactiviteiten    
Verkoopontvangsten bestaande huur  5.943   2.933 
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode -  2.628 
Verkoopontvangsten nieuwbouw - -
Verkoopontvangsten grond -  150 
(Des)Investeringsontvangsten overig - -
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa  5.943   5.711 
     
Nieuwbouw huur  16.910  -
Verbeteruitgaven  9.776   62 
Aankoop - -
Nieuwbouw verkoop - -
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -  1.896 
Sloopuitgaven  36  -
Investeringen overig  80  -
Totaalvan verwerving van materiële vaste activa  26.802   1.958 
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA  20.859‑  3.753 
     
FVA    
Ontvangsten verbindingen -  233 
Ontvangsten overig  2.014  -
Uitgaven verbindingen - -
Uitgaven overig  100  -
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA  1.914   233 
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten  18.945‑  3.986 
     
Financieringsactiviteiten    
Nieuwe te borgen leningen  39.000  -
Nieuwe ongeborgde leningen - -
     
Aflossing geborgde leningen  24.269   
Aflossing ongeborgde leningen  6.205   2.000 
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten  8.526   2.000‑
     
Toename (afname) van geldmiddelen  6.390   3.423 
Wijziging kortgeld ‑0 -
     
Geldmiddelen aan het begin van de periode  9.528   6.449 
Geldmiddelen aan het einde van de periode  15.918   9.872