Verklaring Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen van Accolade verklaren kennis te hebben genomen van het bestuursverslag, de daarin opgenomen jaarrekening over 2018 en daarbij door de onafhankelijke accountant afgegeven goedkeurende verklaring.

De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan het bestuursverslag inclusief de jaarrekening 2018 en decharge verleend aan het bestuur. 

Namens de Raad van Commissarissen,

 

De heer R. Winius

Voorzitter

 

Heerenveen, 19 juni 2019