Bijlagen

Bijlage 1: Balanced Scorecard

Strategisch Doel Succesbepalende factor   Status t/m Q1 Status t/m Q2 Status t/m Q3 Status t/m Q4 Toelichting en/of Maatregel (wie/wat/wanneer)      
               
               
Betaalbaarheid Passend aanbod woningen In 2018 monitoren we het passend en betaalbaar toewijzen. Indien noodzakelijk verdiepen we ons in de situatie en nemen we - in overleg met gemeenten en/of huurdersorganisaties- passende maatregelen. G W W W De norm voor passend toewijzen wordt gehaald. Betaalbaar toewijzen meten we indirect aan de hand van vraagdruk. De Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW) heeft het initiatief genomen om samen met de Friese huurderorganisaties een aantal indicatoren die inzicht geven in de vraagdruk op een uniforme wijze te definieren. Dit project heeft vertraging opgelopen. Inzet is dat in Q2 2019 een set van indicatoren in de Fries econtext gebruikt gaan worden. ABF heeft advies uitgebracht. Dit wordt in Q1 2019 door 4 corporaties beoordeeld.
Accolade zorgt voor betaalbaar wonen voor huishoudens met een inkomen tot € 36.798 (peildatum 01-01-2018). Passend aanbod woningen In 2018 wordt het huurbeleid verder geïmplementeerd. Focus ligt hierbij op het betaalbaar houden van de woningen. P G W W Het huurbeleid is geïmplementeerd. De aanliggende onderwerpen “aftoppen op tussengrenzen” en “basiskwaliteit en huurbeleid” worden in 2018 uitgewerkt en geïmplementeerd. Stvz aftoppen huurprijzen: de wens is om dit geautomatiseerd te doen. De functionaliteit is voor een deel in ons systeem aanwezig. De functionaliteit is getest en doorgesproken met de consultant. De gewenste procesgang is duidelijk. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de software. Deze is opgeleverd in de acceptatieomgeving. Er is een opzet van doelgroeplabels per eenheid. De conceptnotitie over wat de impact van het aftoppen op de huuropbrengst is, is gereed. Deze wordt binnenkort met de directie en daarna managers besproken. Stvz basiskwaliteit: er ligt een conceptnotitie over basiskwaliteit. De voortgang op beide onderwerpen is goed. In 2018 is dit niet helemaal afgerond. In het eerste half jaar van 2019 zijn deze onderwerpen afgerond.
  Passend aanbod woningen Voor zittende huurders met betalingsrisico's ontwikkelen we in 2018, samen met gemeenten en huurdersorganisaties, verder aan een set van maatregelen ter voorkoming of het oplossen van betaalbaarheidsproblemen (instrumentenkoffer). W W W W In verschillende gemeenten zijn met partijen prestatie afspraken gemaakt voor het maken van een instrumentenkoffer. Op dit moment zijn er verschillende werkgroepen actief onder de regie van de gemeenten . Wij nemen hier aan deel. Er wordt geen of weinig vooruitgang geboekt. Accolade heeft gemeenten gevraagd om hier meer energie in te gaan steken. Daarnaast gaat Accolade met Elkien en Thus Wonen hier zelf actiever mee aan de slag.
               
Zeggenschap Maatschappelijk imago / klanten betrekken bij beleid en beheer Voor vier pilotprojecten is er een door de bewoners en Accolade gedragen plan gereed (1 december 2018). G G G G De vier pilotprojecten zijn gestart. In alle projecten is de input van bewoners gehaald. Bewoners waarderen dat ze gehoord worden en wij hun input vragen. Voor Sneek, Joure en Heerenveen liggen er plannen gedragen door bewoners en Accolade. Uitvoering start binnenkort/is gestart. Bewoners blijven aangehaakt en denken mee. Doel gehaald in deze drie gebeiden. In Franeker hebben we te maken met bewoners met een verstandelijke beperking. Dit traject loopt in samenspraak met de begeleiding. Bewoners hebben moodboards gemaakt over wat zij belangrijk vinden (Talant), ook Accolade heeft gepresenteerd wat zij als belangrijk zien. E.e.a. wordt nu samengevoegd. Het tijdspad is aan de begeleiding. In 2019 maken we de planvorming rond en starten met de uitvoering.
Huurders denken actief met ons mee. We laten ze meebepalen en meebeslissen, hierdoor ervaren zij eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van tevredenheid en woonplezier. Maatschappelijk imago In onze vier pilotprojecten waarderen onze huurders hun zeggenschap met minimaal een 7,5. G G G G Er is een vragenlijst ontwikkeld en in Sneek, Joure en Heerenveen uitgezet. Bewoners scoren gemiddeld een 8,5.
    In het herstructureringsprotocol is zeggenschap geborgd van de huurders en de Huurdersbelangenorganisaties. Gereed 31/7. G G G G We hebben overeenstemming over het herstructureringsprotocol sloop en renovatie. Vastgesteld wat het onderscheid is tussen groot onderhoud en renovatie en de vergoedingen die daar eventueel bij horen. We zijn gestart met de acualisatie van het sociaal statuut. Het sociaal statuut en maatregelen ter voorkoming van overlast bij onderhoud is een uitbreiding op dit doel. We hebben afgesproken alles af te ronden en dan ineens in het bestuurlijk overleg in te dienen. Dat betekent dat het herstructureringsprotocol niet voor 31 juli is getekend. Dit is besproken met de verantw dir. Inmiddels zijn er nieuwe inzichten over in welke mate bewoners zouden moeten instemmen met sloop/nieuwbouw. Dit werpt een nieuw licht op het herstructureringsprotocol. In 2019 is het een nieuw doel om tot een aangepast protocol te komen.
               
Duurzaamheid Leefbare buurten en wijken De routekaart voor het verduurzamen van ons woningbezit is in co-creatie met de hbv's tot stand gekomen en vastgesteld. Hiermee krijgen we inzicht in wat wij gaan doen inzake het verduurzamen van onze woningen en welke restopgave wij samen met de stakeholders moeten gaan oppakken. G G G G Co-creatie met hbv's loopt. Directie is accoord met plan, en eea is besproken met RvC op 25/4. RvC is akkoord met route en investeringen. Plan is ter advisering voorgelegd aan de hbv's. Belangrijkste issue is de bijdrage van de huurders aan de verduurzaming. Hostess, positief advies. Bewonersraad negatief. Nog steeds in gesprek over advies. Streven is Q1 afhandelen.
Wij verankeren duurzaamheid in onze organisatie. Ons beleid en onze acties zijn in lijn met de vier principes vanuit de The Natural Step. Leefbare buurten en wijken Voor onze vier duurzaamheidsdoelen zijn a) eind eerste kwartaal regisseurs benoemd die b) eind tweede kwartaal een plan van aanpak opleveren en c) ervoor zorgen dat er aansprekende resultaten in 2018 worden gerealiseerd. W W W W Plan van aanpak voor vervolg duurzaamheid vastgesteld in DO op 20 maart. Regisseurs zijn allen benoemd en al volop in actie. De regisseurs hebben zichzelf gepresenteerd op een medewerkersmiddag duurzaamheid in november. Plan van aanpak wordt in maart 2019 gepresenteerd.
  Leefbare buurten en wijken Om ons doel gemiddeld label B in 2020 te halen, realiseren we in 2018 in onze woningvoorrraad 3758 labelstappen. W G W G Het aantal labelstappen is lastig aan te geven. Echter, door allerlei verduurzamingsmaatregelen, o.a. het aanbrengen van zonnepanelen, is de energie-index van onze woningen gestegen van 1,61 naar 1,55. Ons doel om gemiddeld label B te halen in 2020 blijft daarmee realiseerbaar.
               
Verbinding Tevreden klanten Belangrijke thema’s voor huurdersorganisaties pakken we in co-creatie op. We maken hiervoor in kwartaal 1 een plan en starten direct met de uitvoer hiervan. G G G G Op de volgende thema's heeft co-creatie plaats gevonden: duurzaamheid, fonds klein onderhoud en het herstructureringsprotocol. We hebben geen concreet plan gemaakt, maar zijn continu in gesprek geweest over de thema's die in co-creatie kunnen worden opgepakt.
Wij zetten actief in op de verbindende kracht van samenwerking en co-creatie met onze belanghouders. Tevreden klanten We onderzoeken gezamenlijk met andere Friese coporaties de mogelijkheden voor één centrale toegang voor het complete sociale woningaanbod voor heel Friesland. W G G G In mei is gezamenlijk met Elkien een nieuwe update van het woonruimtebemiddelingssysteem plus nieuwe bebsite Frieslandhuurt.nl geimplementeerd. In oktober is in een nieuw bestuurlijk overleg met Elkien, Woonfriesland en met de Huurdersbelangenorganisaties besloten dat we ons met de drie corporaties richten op een gezamenlijke website eind eerste kwartaal 2019, als eerste stap in een samenwerking. Op de website komt het beschikbare woningaanbod van de drie corporaties inzichtelijk.
  Tevreden klanten De directie maakt eind 2018 een rondje langs de raden na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. G G G G In 2018 bij diverse gemeenteraden / fracties/commissies informatie en toelichting gegeven over Accolade, volkshuisvesting, SVB beleid. Presentatie door bestuur (evt samen met S&B). Vervolg hierop in 2019 (Zie BSC 2019 - Verbinding): ronde meenemen in co-creatie met onze belanghouders opstellen nieuwe visie op (gereed Q3).
               
Dienstverlening Klantgerichtheid We zijn transparant over onze klanttevredenheidsresultaten. We dragen de verbeteringen die we doorvoeren regelmatig uit richting onze stakeholders. G G G G We delen onze resultaten op onze website en realtime op de schermen in ons pand. Ook staat bij de resultaten een update van de acties en verbeteringen. We gebruiken sinds kort een nieuwe module die ons helpt verder te verbeteren. Ook doen we een uitvraag bij onze huurders van opgeleverde nieuwbouw van afgelopen maanden.
Klanten zijn tevreden over onze dienstverlening die hoogwaardig en eigentijds is, passend bij het klantprofiel.   We digitaliseren steeds meer waardoor meer ruimte ontstaat voor persoonlijk contact voor de klanten die dat echt nodig hebben. G G G W Het proces van woonruimtebemiddeling is verder gedigitaliseerd en gemoderniseerd. Het digitaal ondertekenen van het huurcontract en het voldoen van de beginnota hadden we gepland voor de zomer operationeel te hebben. Dit is verder vertraagd naar 2019. We werken continu aan de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van mijn Accolade waardoor het nog aantrekkelijker wordt om zaken online te regelen.
  Klantgerichtheid We verhogen de klanttevredenheid op de 4 onderdelen: woning betrekken, woning verlaten, reparatieverzoeken en groot onderhoud naar gemiddeld een 7,8 voor alle onderdelen. G W W W Op de feedback van onze klanten gemiddeld in 2018 halen we een 7,8. Op de individuele onderdelen echter blijven we met name bij vertrokken huurder en planmatig onderhoud achter.
In het tweede kwartaal waren we gedaald qua tevredenheid van vertrekkende huurders en nieuwe huurders, met name vanwege de implementatie van het nieuwe WRB en de vertraging in de processen die daardoor ontstaan. Huurders konden overname hierdoor niet regelen. De nieuwe methode van klanttevredenheidsmeting die we per februari ingevoerd hebben, levert wel veel meer inzicht en daarmee mogelijkheden om verbeteringen door te voeren. Sinds de zomer stijgt de klanttevredenheid weer, maar we hebben op onderdelen niet de doelstelling gehaald die we ons dit jaar hadden gesteld.
               
Strategisch Voorraad Beleid Optimale processen Het met de hbv's en gemeenten besproken nieuwe SVB wordt in kwartaal 1 vastgesteld. W G W W SVB is in het voorjaar in directie opiniërend besproken.. Nieuw beleid ligt op dit moment ter advisering bij de HO's. Bewonersraad en HVF hebben geen positief gegeven. Dit zal naar verwachting in Q1 2019 wel gaan gebeuren. Directie kan dan SVB formele vast gaan stellen
In het SVB van Accolade sturen wij op de kwaliteit van woningen en de mate waarin wij voldoen aan de vraag en het aanbod, nu en in de toekomst. In ons SVB is sprake van continue afstemming en balans tussen het volkshuisvestelijke en financiële rendement. Optimale vastgoed portefeuille Het SVB 'nieuwe stijl' wordt in 2018 geïmplementeerd. Dit houdt onder andere in dat meer gestuurd gaat worden op volkshuisvestelijke en financiële prestaties, dat assetmanagement geïntegreerd wordt in onze vastgoedsturing en dat een ondersteunend Asset management systeem wordt geïmplementeerd. G G G G Nadat directie aangegeven heeft inhoudelijk achter SVB nieuwe stijl te staan, is er in 2018 al een aantal zaken in de praktijk gebracht. Maatschappelijke en financiële prestaties zijn inzichtelijk gemaakt, complexen sesssies zijn gehouden en nieuws svb labels zijn in concept klaar. De volgende stap is ondermeer de implemenatatie van een ondersteunend informatiesysteem voor rapportage, informatie, communicatie en beleidssimulatie (Q3 2019) en het formeel vaststellen van de nieuwe SVB labels en het sloop en verkooppogramma (Q1 2019)
  Doelmatig bedrijf In kwartaal 1 wordt de projectenplanning tot en met 2020 opgeleverd en vastgesteld. W G G G De projectenplanning is opgeleverd in kwartaal 2. In de maanden april en mei hebben complexsessies plaats gevonden, waarin potentiele complexen voor de projectenplanning worden besproken. Na deze sessies zijn de complexen in de projectenplanning opgenomen. Inmiddels is ook de projectenplanning doorgerekend in de begroting en akkoord.
               
Organisatie Juiste vrouw/man op juiste plaats Ieder kwartaal organiseren we voor onze medewerkers een inspiratie/themabijeenkomst, passend bij de thema's waar Accolade mee bezig is. G G G G Elk kwartaal is dit gerealiseerd. Van vrije denkers, Reinier van den Berg, darmflora tot Blockchain, allemaal geslaagde sessies die druk bezocht werden.
Accolade organiseert processen klantgericht en efficiënt. Wij werken continu aan verbetering van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Tevreden medewerkers Implementeren van ketensamenwerking bij de afdeling Vastgoed. G G G G Begin dit jaar is de eerste aanbesteding geweest van de werkstroom (douche/toilet/keukenrenovatie) die in een keten wordt ingericht. Deze wordt in 2018 operationeel gemaakt. De volgende werkstroom volgt in 2019.
Medewerkers Juiste vrouw/man op juiste plaats Halfjaarlijks evalueren van de verbindingsgesprekken en persoonlijk budget aan de hand van concrete afspraken met de OR in januari 2018 G G G G In een gesprek met de OR in december is weer geëvalueerd. Daarbij is afgesproken dat nadrukkelijker het gesprek zal worden aangegaan met medewerkers over duurzame inzetbaarheid.
Wij werken bewust en zijn van maximaal toegevoegde waarde voor Accolade in een omgeving die ondersteunt, faciliteert, inspireert en stimuleert. Tevreden medewerkers Handhaven van het oplossingsgericht ziekteverzuimmanagement met als resultaat eind 2018 < 3% ziekteverzuim. G G G G Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal lag hoger dan de voorgaande twee kwartalen c.q. bedroeg 3,3%. Over het hele jaar genomen scoorden we met 2,74% onder de 3%.
               
Financiën Beheersing opbrengsten en kosten We beperken onze risico's. Daarom blijven onze ratio's minimaal 10% boven de normen van het WSW: ICR > 1,54 G G G G Na doorrekening van het geactualiseerde SVB en de Verduurzaming voldoen de ratio's aan de minimaal gestelde externe en interne normen.
Wij zijn financieel gezond waarbij de continuïteit gewaarborgd is en voldaan wordt aan de eisen van het WSW en ministerie. Beheersing liquiditeitsrisico We willen blijven investeren in de volkshuisvesting. Daarom zijn onze ratio's maximaal 50% hoger dan de normen van het WSW: ICR 2,10 en DSCR 1,50 G G G G Na doorrekening van het geactualiseerde SVB en de Verduurzaming voldoen de ratio's aan de intern maximaal gestelde normen.
  Gezonde financiële positie Ons saldo van de operationele kasstroom is te allen tijde positief, dit inclusief de WSW-aflossingsfictie van 2% G G G G Na doorrekening van het geactualiseerde SVB en de Verduurzaming is de operationele kasstroom positief.

G = Goed

W = Waarschuwing

P = Probleem

Q = Kwartaal

Bijlage 2: Kengetallen

Boekjaar         2018 2017 2016 2015 2014
                   
A- Bezit                  
Vooroorlogs          302   302   301   313   302 
Naoorlogs          15.241   15.164   15.518   15.633   15.757 
                   
Aantal verhuureenheden                  
1. Huurwoningen          15.543   15.466   15.603   15.716   15.817 
2. Intramuraal          458   350   331   331   331 
3. Overige woongelegenheden                  
a. onzelfstandige eenheden          6   6   6   20   32 
b. collectieve wooneenheden          18   136   136   148   155 
c. woonwagenstandplaatsen          30   30   30   30   30 
d. woonwagens          2   2   2   3   4 
4. Maatschappelijk vastgoed          33   29   29   23   23 
5. Overige niet woongelegenheden                  
a. bedrijfsruimten          66   73   75   64   64 
b. garages          903   903   902   902   902 
c. parkeerplaatsen          133   133   133   133   133 
d. overige verhuureenheden          27   27   27   29   29 
                   
Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie          17.219   17.155   17.274   17.399   17.520 
                   
Aantal verhuureenheden in beheer                  
Woningen          132   132   131   130   130 
Bedrijfsruimten          3   3   3  - -
                   
B- Waarden                  
Gemiddelde bedrijfswaarde per woning x € 1.000         -  53   52   55   53 
Gemiddelde beleidswaarde per woning x € 1.000         55  54  - - -
Gemiddelde marktwaarde per woning x € 1.000         114  108   87   86  -
Gemiddelde woz waarde per woning x € 1.000         123  117   112   111   110 
Gemiddeld eigen vermogen per woning x € 1.000         85  78   58   57   23 
                   
C- Financiële continuïteit *)                  
Solvabiliteit in % op basis van bedrijfswaarde         -  40,4   38,7   43,0   38,8 
Solvabiliteit in % op basis van beleidswaarde          42,1   42,1  - - -
Solvabiliteit in % op basis van marktwaarde          70,8   69,7   62,5   62,3  -
Liquiditeit in %          0,6   0,4   0,4   0,2   0,3 
Interest Coverage Ratio          2,1   2,4   2,5   2,2   2,1 
Dekkingsratio          21,3   22,3   22,7  -  ‑?? 
Loan to Value op basis van bedrijfswaarde         -  55   57   54   58 
Loan to Value op basis van beleidswaarde          53   53  - - -
Loan to Value op basis van marktwaarde          26   27   34  - -
Rentabiliteit eigen vermogen in %          8,0   26,0   0,1‑  12,0   6,7 
Rentabiliteit vreemd vermogen in % ( lang )          3,3   3,7   3,7   3,8   3,9 
Rentabiliteit totaal vermogen in %          7,4   22,1   1,9   6,3   6,6 
                   
D- Balans en winst- en verliesrekening *)                  
Eigen vermogen einde boekjaar x € 1.000          1.362.215   1.253.759   927.932   929.253   374.396 
Jaarresultaat x € 1.000          108.457   325.826   1.320‑  52.640   25.124 
                   
E- Het verhuren van woningen                  
Gemiddelde kale huur per woning          519   512   506   500   490 
Huurachterstand in % jaarhuur          0,3   0,4   0,3   0,4   0,5 
Huurderving in % jaarhuur          0,7   0,9   1,4   1,3   1,9 
Mutatiegraad          8,1   8,0   9,3   9,4   9,5 
                   
F- Kwaliteit                  
Planmatig onderhoud per woning in €.          1.422   968   988   865   864 
Niet planmatigonderhoud per woning in €.          338   496   490   482   436 
                   
G- Personeel                  
Aantal formatieplaatsen (o.b.v 36 uren per week)          139,5   138,5   145,3   153,2   154,9 
Aantal werknemers          160,0   161   168   177   180 
Ziekteverzuim in % excl. zwangerschap          2,7   2,6   6,1   5,6   3,2 

De kengetallen zijn tot en met 2014 gebaseerd op de bedrijfswaarde. Vanaf 2015 is dit op basis van marktwaarde.

Bijlage 3: Risicoparagraaf

Politiek: wet- en regelgeving De regelgeving van het Rijk heeft grote invloed op de corporaties. Denk hierbij aan huurtoeslag, verhuurdersheffing, ATAD, vennootschapsbelasting en het passend toewijzen. Accolade weet wat er speelt in politiek Den Haag. Dit komt door de verschillende netwerken en persoonlijke contacten. Ook werken we met scenario’s om mogelijke ontwikkelingen door te rekenen.
Politiek: lokaal bestuur De provincie Friesland is één woningmarktregio. Daardoor is het speelveld groter dan tot nu toe. Bij de woonvisie van de gemeenten kunnen andere belangen spelen die niet aansluiten op ons SVB en huurbeleid. Wij onderhouden goede contacten met de gemeenten en stemmen ontwikkelingen af met de andere corporaties. Elk jaar maken we prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties
Demografische ontwikkelingen De samenstelling van de bevolking en huishoudens verandert. Dit heeft gevolgen voor de plaats, het type en de grootte van de woningen. Hierdoor lopen we het risico dat delen van het woningbezit niet meer aan de vraag voldoen. Leegstand of juist een tekort aan woningen kan het gevolg zijn. In ons Strategisch Voorraad Beleid (SVB) staan de ontwikkelingen per gemeente. En de gevolgen voor het woningbezit. Dit leidt uiteindelijk tot een visie (en maatregelen) per verhuurcomplex.
Compliance Wij willen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.Doen we dit niet? Dan kan dit leiden tot boetes of andere maatregelen. Er is een werkgroep die alle verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving inzichtelijk maakt. Zo houden we overzicht. Voorbeelden zijn de AVG en de OOB.
Wet op de privacy De privacy wet- en regelgeving (AVG) is flink veranderd per 25 mei 2018. Accolade heeft op tijd aan bijna alle daarbij behorende verplichtingen voldaan. Binnen Accolade houdt een werkgroep Privacy & Security zich steeds bezig met de actuele ontwikkelingen over dit onderwerp. Waar nodig treffen ze maatregelen.
Economische ontwikkelingen Tegenvallende ontwikkelingen kunnen leiden tot een slechtere financiële situatie voor onze huurders. Daardoor kunnen betalingsproblemen ontstaan. Ons huurbeleid voorziet in een goed aanbod van betaalbare huurwoningen. Daarnaast zorgt een actief incassoproces ervoor, dat grote huurachterstanden worden voorkomen.
Toegang tot de kapitaalmarkt We willen toegang houden tot de kapitaalmarkt om te blijven investeren. Daarom voldoen wij ruim aan de randvoorwaarden die het WSW en AW stellen. Wij brengen ieder kwartaal (financiële) ratio’s aan de hand van de actuele meerjarenkasstroomprognose in kaart. Hierop sturen we actief.
Renterisico Een stijgende rente beperkt de investeringscapaciteit. Door een goede spreiding blijft de totale rentelast van Accolade vrij stabiel. Als de rente stijgt, krijgt dit langzaam zijn uitwerking in de totale rentelast. Dit komt door een goede spreiding van de momenten van renteherziening en eindaflossingen van de leningen.
Liquiditeitsrisico Wij moeten altijd kunnen voldoen aan onze financiële verplichtingen. Ook moeten we eventuele tegenvallers nog op kunnen vangen. Ieder kwartaal passen we de meerjaren- kasstroomprognose aan. Minimaal een keer per jaar stellen we scenario’s op en rekenen dit door. Dit heeft als doel de effecten op de WSW-ratio’s in beeld te brengen.
Bedrijfslasten Met de Aedes Benchmark hebben wij zicht op onze bedrijfskosten in vergelijking met die van andere corporaties. Een te hoog kostenniveau kan leiden tot ontevreden huurders en imagoschade. Accolade wil beter scoren dan het landelijk gemiddelde. Wij sturen op lage bedrijfskosten. In 2016, 2017 en 2018 scoorde Accolade een A beoordeling in de Aedes Benchmark.

Bijlage 4: Overzicht belanghouders

Gemeenten

In deze gemeenten in Friesland hebben wij meer dan 200 verhuureenheden of zijn we de enige sociale verhuurder:

 • Gemeente Heerenveen – +/- 4.500 eenheden;
 • Gemeente De Fryske Marren – +/- 2.400 eenheden;
 • Gemeente Súdwest-Fryslân – +/- 2.500 eenheden;
 • Gemeente Smallingerland – +/- 5.000 eenheden;
 • Gemeente De Waadhoeke – +/- 1.500 eenheden.

Huurdersverenigingen

 • Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland;
 • Huurdersbelangenvereniging Franeker;
 • Huurdersvereniging Sneek;
 • Huurdersbelangenvereniging Joure;
 • Huurdersbelangenvereniging Heerenveen;
 • Meer dan dertig bewonerscommissies en enkele klankbordgroepen.

De HV van Sneek, Joure en Heerenveen werken samen in het samenwerkingsverband HO-STESS. Het Overlegpodium is het samenwerkingsverband van HV Franeker en De Bewonersraad.

Collega corporaties

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Friese Woningcorporaties. Vanuit dit samenwerkingsverband voeren wij regelmatig overleg met onze collega-corporaties. Deze corporaties zijn:

 • De Bouwvereniging WoonFriesland
 • Habion
 • Lyaemer Wonen
 • Elkien
 • Woningstichting Weststellingwerf
 • Woonzorg Nederland
 • Wonen Zuidwest Friesland
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Thús Wonen

Gezamenlijke website voor woningzoekenden www.FrieslandHuurt.nl

 • Elkien

Maatschappelijke partners

 • Talant Reik Wil
 • J.P. van den Bent Stichting
 • Fokus
 • GGZ Mindup
 • Skûle Welzijn
 • Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) Zienn
 • Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
 • Zorggroep Sint Maarten
 • Zorggroep Patyna
 • Partoer
 • CMO Fryslân
 • Carex Fryslân
 • MEE Friesland
 • Stichting Present
 • Platform GEEF
 • Roeg & Roem
 • Sociaal Teams
 • AVE team (Aanpak Voorkoming Escalatie)
 • Gebiedsteams
 • Politie Fryslân
 • Plaatselijke Belangen
 • Stichting Doarpswurk
 • Stichting Philadelphia
 • Thuishotel
 • Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Sociaal collectief Sneek
 • Jeugdhulp Friesland
 • Thuiszorg Het Friese Land
 • Hof en Hiem
 • Sociaal team
 • Plangroep
 • Verslavingszorg Noord-Nederland
 • Jeugdzorg
 • Miks
 • Stichting Meriant
 • It Bientwark
 • It Stip
 • Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS)
 • ZuidOost Zorg
 • Vluchtelingenwerk
 • Thuiszorg De Friese Wouden
 • Liante
 • Pi-groep
 • Maatschappelijke opvang Zienn
 • Limor/Housing first
 • Fier

 

Bijlage 5: Deelnemingen en verbindingen

Bedragen in € 1.000 Accolade Vastgoed B.V.
Plaats Heerenveen
Statutaire doelstelling Verzorgen en uitvoeren van diensten aan corporaties t.b.v. projectontwikkeling en onderhoud woningen
Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden? Nee
Financiële gegevens 2018:  
Vennootschap  
Balanstotaal 0,1
Eigen vermogen 0,1
Voorzieningen -
Vreemd vermogen -
Jaaromzet -
Belang in % 100
Nominale waarde belang 18
Intrinsieke waarde 0,1
Eventuele overige deelnemers in vennootschap Geen
Stichting / Vereniging  
Wijze en mate van Bestuurlijke zeggenschap Bestuurder Accolade
Overige deelnemers in vennootschap Geen
Van TI naar verbinding  
Doorberekende kosten Geen
Waarde verstrekte lening(en) Geen
Rentepercentage -
Zekerheden Geen
Aflossingstermijn Geen
Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door TI Geen
Inzet van personeel van TI Geen
Van verbinding naar TI  
Ontvangen winstuitkeringen door TI Geen
Afgegeven zekerheden ten behoeve van de verbinding Geen
Maximale risico-exposure aansprakelijkheid Geen
Kapitaalstorting Geen
Risicobeheersing:  
Wijze waarop de risicobeheersing plaatsvindt Periodieke afstemming directeur
Verkegen zekerheden Geen
Maximale omvang projectaanspraken Op basis van begroting
Gegarandeerde afzet vooraf Geen
Vermogensdoelstelling en dividendbeleid Geen

Bijlage 6: Verklaring RvB en RvC

Verklaring Bestuur

Bestemming resultaat
De Raad van Bestuur besluit het positieve resultaat na belastingen van € 108.456.955 ten gunste van het eigen vermogen te brengen van Accolade.

Bestemming middelen
De Raad van Bestuur van de Stichting Accolade, op grond van artikel 30 van de statuten van de Stichting belast met de Bestuurlijk bevoegdheden, verklaart dat alle uitgaven in het verslagjaar 2018 zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting.

De heer R. Swart en mevrouw J.A. Hartholt 

Raad van Bestuur

 

Heerenveen, 19 juni 2019

 


 

Verklaring Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen van Accolade verklaren kennis te hebben genomen van het bestuursverslag, de daarin opgenomen jaarrekening over 2018 en daarbij door de onafhankelijke accountant afgegeven goedkeurende verklaring.

De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan het bestuursverslag inclusief de jaarrekening 2018 en decharge verleend aan het bestuur. 

Namens de Raad van Commissarissen,

 

De heer R. Winius

Voorzitter

 

Heerenveen, 19 juni 2019