Bijlagen

Bijlage 1: Balanced Scorecard

Bijlage 2: Kengetallen

Kengetallen

Kengetallen
  Boekjaar         2017 2016 2015 2014 2013
                     
  A- Bezit                  
  Vooroorlogs         302 301 313 302 335
  Naoorlogs         15.520 15.518 15.633 15.757 15.738
                     
  Aantal verhuureenheden                  
  1. Huurwoningen         15.466 15.603 15.716 15.817 15.824
  2. Intramuraal         350 331 331 331 331
  3. Overige woongelegenheden                  
  a. onzelfstandige eenheden         6 6 20 32 39
  b. collectieve wooneenheden         136 136 148 155 171
  c. woonwagenstandplaatsen         30 30 30 30 30
  d. woonwagens         2 2 3 4 4
  4. Maatschappelijk vastgoed         29 29 23 23 24
  5. Overige niet woongelegenheden                  
  a. bedrijfsruimten         73 75 64 64 63
  b. garages         903 902 902 902 902
  c. parkeerplaatsen         133 133 133 133 126
  d. overige verhuureenheden         27 27 29 29 26
                     
  Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie         17.155 17.274 17.399 17.520 17.540
                     
  Aantal verhuureenheden in beheer                  
  Woningen         132 131 130 130 135
  Bedrijfsruimten         3 3 - - 44
                     
  B- Waarden                  
  Gemiddelde bedrijfswaarde per woning x € 1.000         53 52 55 53 48
  Gemiddelde marktwaarde per woning x € 1.000         108 87 86 - -
  Gemiddelde woz waarde per woning x € 1.000         117 112 111 110 114
  Gemiddeld eigen vermogen per woning x € 1.000         78 58 57 23 18
                     
  C- Financiële continuïteit *)                  
  Solvabiliteit in % op basis van bedrijfswaarde         40,4 38,7 43,0 38,8 33,4
  Solvabiliteit in % op basis van marktwaarde         69,7 62,5 62,3 - -
  Liquiditeit in %         0,4 0,4 0,2 0,3 0,4
  Interest Coverage Ratio         2,4 2,5 2,2 2,1 1,9
  Loan to Value op basis van bedrijfswaarde         55 57 54 58 67
  Loan to Value op basis van marktwaarde         27 34 - - -
  Rentabiliteit eigen vermogen in %         26,0 0,1- 12,0 6,7 13,8-
  Rentabiliteit vreemd vermogen in % ( lang )         3,7 3,7 3,8 3,9 3,9
  Rentabiliteit totaal vermogen in %         22,1 1,9 6,3 6,6 2,6-
                     
  D- Balans en winst- en verliesrekening *)                  
  Eigen vermogen einde boekjaar x € 1.000         1.253.759 927.932 929.253 374.396 293.890
  Jaarresultaat x € 1.000         325.826 1.320- 52.640 25.124 40.460-
                     
  E- Het verhuren van woningen                  
  Gemiddelde kale huur per woning         515 506 500 490 468
  Huurachterstand in % jaarhuur         0,4 0,3 0,4 0,5 0,5
  Huurderving in % jaarhuur         0,9 1,4 1,3 1,9 1,5
  Mutatiegraad         8,0 9,3 9,4 9,5 9,2
                     
  F- Kwaliteit                  
  Planmatig onderhoud per woning in €.         968 988 865 864 1 065
  Niet planmatigonderhoud per woning in €.         496 490 482 436 442
                     
  G- Personeel                  
  Aantal formatieplaatsen (o.b.v 36 uren per week)         138,5 145,3 153,2 154,9 160,4
  Aantal werknemers         161 168 177 180 188
  Ziekteverzuim in % excl. zwangerschap         2,6 6,1 5,6 3,2 4,5

De kengetallen zijn tot en met 2014 gebaseerd op de bedrijfswaarde. Vanaf 2015 is dit op basis van marktwaarde.

Bijlage 3: Risicoparagraaf

Strategische risico’s Toelichting Maatregelen
Politiek: wet- en regelgeving De regelgeving van het Rijk heeft grote invloed op de corporaties. Denk hierbij aan de huursubsidie, verhuurdersheffing en het passend toewijzen. Accolade is goed op de hoogte van wat er speelt in politiek Den Haag. Dit komt door de diverse netwerken en persoonlijke contacten. Ook werken we met scenario’s om mogelijke ontwikkelingen door te rekenen.
Politiek: lokaal bestuur De provincie Friesland is één woningmarktregio. Daardoor is het speelveld groter dan tot nu toe. Bij de woonvisie van de gemeenten kunnen andere (politieke) belangen spelen die niet aansluiten op ons SVB en huurbeleid. Door gemeentelijke verkiezingen in maart 2018 kunnen gemeenten andere keuzes op gebied van wonen maken. Wij onderhouden goede contacten met de gemeenten en stemmen ontwikkelingen af met de andere corporaties. Jaarlijks maken we prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisatie.
Demografische ontwikkelingen De samenstelling van de bevolking en huishoudens wijzigt. Dit heeft gevolgen voor het type en de grootte van de woningen. Hierdoor lopen we het risico dat delen van het woningbezit niet meer aan de vraag voldoen. Dit kan leiden tot leegstand of een tekort aan woningen. In ons Strategisch Voorraad Beleid (SVB) staan de ontwikkelingen per gemeente beschreven en de gevolgen voor het woningbezit. Dit leidt uiteindelijk tot een visie (en maatregelen) per verhuurcomplex.
Compliance Accolade wil voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Niet voldoen hieraan kan leiden tot boetes of andere maatregelen. Eind 2017 is een werkgroep gestart die alle verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving inzichtelijk maakt.
     
     
Wet op de privacy De wet- en regelgeving wijzigt regelmatig. Accolade kiest ervoor om op tijd te voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Accolade houdt een werkgroep Compliance zich bezig met het voldoen aan de wet- en regelgeving.
Economische ontwikkelingen Tegenvallende ontwikkelingen kunnen leiden tot een slechtere financiële situatie voor onze huurders. Daardoor kunnen betalingsproblemen ontstaan. Ons huurbeleid voorziet in een goed aanbod van betaalbare huurwoningen. Daarnaast zorgt een actief incassoproces ervoor, dat grote huurachterstanden worden voorkomen.
Toegang tot de kapitaalmarkt We willen toegang houden tot de kapitaalmarkt om te kunnen blijven investeren. Daarom voldoen wij ruim aan de door het WSW en AW gestelde randvoorwaarden. Wij brengen ieder kwartaal de belangrijke (financiële) ratio’s aan de hand van de actuele meerjarenkasstroomprognose in kaart. Hierop sturen we actief.
Renterisico Een stijgende rente beperkt de investeringscapaciteit. Door een goede spreiding blijft de totale rentelast van Accolade vrij stabiel. Als de rente stijgt, krijgt dit geleidelijk zijn uitwerking in de totale rentelast. Dit komt door een goede spreiding van de momenten van renteherziening en eindaflossingen van de leningen.
Liquiditeitsrisico Wij moeten altijd kunnen voldoen aan onze financiële verplichtingen. Ook moeten we eventuele tegenvallers nog op kunnen vangen. Ieder kwartaal passen we de meerjarenkasstroomprognose aan. Minimaal eenmaal per jaar stellen we scenario’s op en rekenen dit door. Dit heeft als doel de effecten op de WSW-ratio’s in beeld te brengen.
Bedrijfslasten Met de Aedes Benchmark hebben wij zicht op onze bedrijfskosten versus die van andere corporaties. Te hoge kostenniveau leidt tot ontevreden huurders en imagoschade. Accolade kiest ervoor om beter te scoren dan het landelijk gemiddelde. Wij sturen op het structureel verlagen van de bedrijfskosten. In 2016 en 2017 scoorden wij een A beoordeling in de Aedes Benchmark.

Bijlage 4: Overzicht belanghouders

Gemeenten

In deze gemeenten in Friesland hebben wij meer dan 200 verhuureenheden of zijn we de enige sociale verhuurder:

 • Gemeente Heerenveen – +/- 4.500 eenheden;
 • Gemeente De Fryske Marren – +/- 2.400 eenheden;
 • Gemeente Súdwest-Fryslân – +/- 2.500 eenheden;
 • Gemeente Smallingerland – +/- 5.000 eenheden;
 • Gemeente Franekeradeel – +/- 1.500 eenheden.

Huurdersverenigingen

 • Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland;
 • Huurdersbelangenvereniging Franeker;
 • Huurdersbelangenvereniging Sneek;
 • Huurdersbelangenvereniging Joure;
 • Huurdersbelangenvereniging Heerenveen;
 • Ruim tien bewonerscommissies.

Collega corporaties

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Friese Woningcorporaties. Vanuit dit samenwerkingsverband voeren wij regelmatig overleg met onze collega-corporaties. Deze corporaties zijn:

 • De Bouwvereniging
 • WoonFriesland
 • Habion
 • Lyaemer Wonen
 • Elkien
 • Woningstichting Weststellingwerf
 • Woonzorg Nederland
 • Wonen Zuidwest Friesland
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Thús Wonen
 

Maatschappelijke partners

 • Talant
 • Reik
 • Wil
 • J.P. van den Bent Stichting
 • Fokus
 • GGZ Mindup
 • Skûle Welzijn
 • Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)
 • Zienn
 • Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
 • Zorggroep Sint Maarten
 • Zorggroep Patyna
 • Partoer CMO Fryslân
 • Carex Fryslân 
 • MEE Friesland
 • Stichting Present
 • Platform GEEF
 • Roeg & Roem
 • Sociaal Team
 • AVE team (Aanpak Voorkoming Escalatie)
 • Gebiedsteams
 • Politie Fryslân
 • Plaatselijke Belangen 
 • Stichting Doarpswurk
 • Stichting Philadelphia
 • Thuishotel
 • Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Timpaan Welzijn
 • Jeugdhulp Friesland
 • Limor 
 • Thuiszorg Het Friese Land
 • Hof en Hiem
 • Sociaal team en Plangroep
 • Verslavingszorg Noord-Nederland
 • Jeugdzorg
 • Miks
 • Stichting Meriant
 • It Bientwark
 • It Stip
 • Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS)
 • ZuidOost Zorg
 • Vluchtelingenwerk
 • Thuiszorg De Friese Wouden
 • Liante
 • Pi-groep

Bijlage 5: Deelnemingen & Verbindingen

Bedragen in € 1.000 Accolade Vastgoed B.V. Accolade Participatie B.V.
Plaats Heerenveen Heerenveen
Statutaire doelstelling Verzorgen en uitvoeren van diensten aan corporaties t.b.v. projectontwikkeling en onderhoud woningen Verwerven en bebouwen van gronden
Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden? Nee Nee
Financiële gegevens 2016:    
Vennootschap    
Balanstotaal 0,1 234
Eigen vermogen 0,1 234
Voorzieningen 0 0
Vreemd vermogen 0 0
Jaaromzet 0 0
Belang in % 100 100
Nominale waarde belang 18 18
Intrinsieke waarde 0,1 250
Eventuele overige deelnemers in vennootschap Geen Geen
Stichting / Vereniging    
Wijze en mate van Bestuurlijke zeggenschap Bestuurder Accolade Bestuurder Accolade
Overige deelnemers in vennootschap Geen Geen
Van TI naar verbinding    
Doorberekende kosten Geen Geen
Waarde verstrekte lening(en) Geen Geen
Rentepercentage 0 0
Zekerheden Geen Geen
Aflossingstermijn Geen Geen
Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door TI Geen Geen
Inzet van personeel van TI Geen Geen
Van verbinding naar TI    
Ontvangen winstuitkeringen door TI Geen Geen
Afgegeven zekerheden ten behoeve van de verbinding Geen Geen
Maximale risico-exposure aansprakelijkheid Geen Geen
Kapitaalstorting Geen Geen
Risicobeheersing:    
Wijze waarop de risicobeheersing plaatsvindt Periodieke afstemming directeur Periodieke afstemming directeur
-           Verkregen zekerheden -           Geen -           Geen
-           Maximale omvang projectaanspraken -           Op basis van begroting -           Op basis van begroting van samenwerkingsovereenkomst
-           Gegarandeerde afzet vooraf   -           Geen
-           Vermogensdoelstelling en dividendbeleid -           Geen -           Geen
  -           Geen  

Bijlage 6: Beloningen en nevenfuncties RvB

WNT-verantwoording 2017 Stichting Accolade

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Accolade. Het voor Stichting Accolade toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 170.000. Voor Accolade geldt het bezoldigingsmaximum voor woningcorporaties. Accolade valt in klasse G.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

1. Bezoldiging topfunctionarissen
bedragen x € 1 R. Swart K.P. Groenveld J.A. Hartholt
Functiegegevens Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder Directeur-Bestuurder
       
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12
Deeltijdfactor in fte 1 1 0,9074
Gewezen topfunctionaris? nee nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja
       
Bezoldiging      
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 116 274 116 274 109 381
Beloningen betaalbaar op termijn 19 713 19 713 19 713
Subtotaal 135 987 135 987 129 094
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 170 000 170 000 154 269
       
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 135 987 135 987 129 094
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
       
Gegevens 2016      
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12
Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0 1,0 0,8889
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 115 067 115 067 106 157
Beloningen betaalbaar op termijn 19 416 19 416 19 416
Totale bezoldiging 2016 134 483 134 483 125 573

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 R. Winius F. Haven R.A.J. van der Bijl
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 01-01 – 30-6
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 19 635 13 090 6 545
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25 500 17 000 8 430
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 19 635 19 635 19 635
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
       
Gegevens 2016      
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 13 395 12 859 12 859
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0
Totale bezoldiging 2016 13 395 12 859 12 859

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 R. Bouius-Riemersma J. Veuger M. Breeuwer
Functiegegevens2 Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 – 15-9 01-07 – 17-12 10-10 – 31-12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging3 9 272 6 052 2 956
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4 12 016 7 918 3 866
-/- Onverschuldigd betaald bedrag5 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 9 272 6 052 2 956
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
       
Gegevens 2016      
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01 – 31-12 n.v.t n.v.t.
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 12 859 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0
Totale bezoldiging 2016 12 859 0 0

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

4. Woningcorporaties

4. Woningcorporaties
Klasse Toepasselijk bezoldigingsmaximum Voorzitter Raad van Toezicht (15%) Leden Raad van Toezicht (10%)
A 84 000 12 600 8 400
B 95 000 14 250 9 500
C 106 000 15 900 10 600
D 114 000 17 100 11 400
E 132 000 19 800 13 200
F 151 000 22 650 15 100
G 170 000 25 500 17 000
H 181 000 27 150 18 100

Bijlage 7: Verklaring van de RvB en verklaring van de RvC

Verklaring Bestuur

Bestemming resultaat
De Raad van Bestuur besluit het positieve resultaat na belastingen van € 325.825.994 ten gunste van het eigen vermogen te brengen van Accolade.

Bestemming middelen
De Raad van Bestuur van de Stichting Accolade, op grond van artikel 30 van de statuten van de Stichting belast met de Bestuurlijk bevoegdheden, verklaart dat alle uitgaven in het verslagjaar 2017 zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting.

De heer K.P. Groenveld, mevrouw J.A. Hartholt en de heer R. Swart

Raad van Bestuur

 

Heerenveen, 28 augustus 2018

Verklaring Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen van Accolade verklaren kennis te hebben genomen van het bestuursverslag, de daarin opgenomen jaarrekening over 2017 en daarbij door de onafhankelijke accountant afgegeven goedkeurende verklaring.

De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan het bestuursverslag inclusief de jaarrekening 2017 en decharge verleend aan het bestuur. 

Namens de Raad van Commissarissen,

 

De heer R. Winius

Voorzitter

 

Heerenveen, 29 augustus 2018