Betrekken van huurders bij beleid

8.1 Betrekken van huurders bij beleid

Het betrekken van huurders bij ons beleid past bij onze visiethema’s Zeggenschap en Verbinding. Onder Zeggenschap verstaan wij dat huurders actief met ons mee denken. We laten ze meebepalen en meebeslissen. Hierdoor ervaren zij eigen verantwoordelijkheid voor tevredenheid en woonplezier.

Een voorbeeld daarvan zijn de prestatieafspraken die wij samen met gemeenten en huurdersverenigingen maakten. Ook is het leer- en onderzoekstraject ‘Buurtmakers’ onder begeleiding van de RUG en samen met Ho-stess voortgezet. Samen bezochten we voorbeelden van actief burgerschap. Alles gericht op het samenwerken met huurders. Zodat we onze rol nog beter kunnen vervullen.

Verder zetten wij actief in op de verbindende kracht van samenwerking. En co-creatie met onze belanghouders. Dit vanuit het idee dat je samen verder komt dan alleen. In 2017 werkten we nog intensiever samen met onze belanghouders. Voorbeelden daarvan zijn onder andere het vormgeven van ons nieuwe Strategisch Voorraad Beleid en het gezamenlijk opzetten van onze duurzaamheidsopgave.

8.2 Huurdersbelangenverenigingen: onze belangrijkste belanghouders

Onze huurders nemen een bijzondere positie in. Hier draait alles om. Wij zijn er voor hen. Huurders verenigen zich in huurdersbelangenverenigingen. Op strategisch niveau overlegt ons bestuur met twee vertegenwoordigers van de huurdersbelangenverenigingen. Dit zijn:

 • het Overlegpodium (de Bewonersraad en huurdersvereniging Franeker);
 • Ho-stess (de gezamenlijke huurdersverenigingen Heerenveen, Joure en Sneek).

De organisatie van de huurdersbelangenverenigingen

De Bewonersraad behartigt de belangen van onze huurders in Drachten. Sinds 2016 werkt de huurdersvereniging Franeker nauw samen met de Bewonersraad. De huurdersverenigingen Heerenveen, Joure en Sneek werken samen onder de naam Ho-stess.

De Bewonersraad heeft 3.492 betalende leden. Huurdersvereniging Franeker heeft 748 leden. Ho-stess heeft gezamenlijk 4.364 leden. De afzonderlijke huurdersverenigingen Heerenveen, Joure en Sneek hebben 2.205, 1.082 en 1.077 leden.

Op lokaal niveau overleggen het Overlegpodium en de gezamenlijke huurdersverenigingen regelmatig met de manager Wijken & Buurten. Op centraal niveau overleggen ze ieder kwartaal met de directie. Namens de huurdersverenigingen hebben twee commissarissen zitting in de RvC. Jaarlijks is er een overleg tussen de RvC en de huurdersbelangenverenigingen.

Wij ondersteunen de huurdersbelangenverenigingen. We ondersteunen ze financieel en bieden hen de mogelijkheid om de kwaliteit te borgen. Ook kunnen zij een beroep op ons doen om te professionaliseren. In 2017 bedroeg de totale bijdrage € 109.322.

Heisessie met het overlegpodium

In 2017 vond een heisessie met het overlegpodium plaats. Aanleiding was ontevredenheid bij het overlegpodium over de samenwerking met Accolade. Gezamenlijk stelden we de agenda voor de heisessie op. Deze werd begeleid door een externe. Tijdens de heisessie is oud-zeer besproken en uit de weg geruimd. Ook maakten we afspraken over hoe de relatie met elkaar plaats hoort te vinden. Dankzij de heisessie leerden we dat elkaar opzoeken en irritaties uitspreken belangrijk is. En daarbij het zoeken naar oplossingen en afspraken nakomen. Er is nu meer informeel overleg op bestuurlijk niveau. De gemaakte afspraken evalueerden we in december. Conclusie is dat de samenwerking flink verbeterd is.

Besproken onderwerpen

We bespraken veel onderwerpen op bestuurlijk niveau met Ho-stess en het overlegpodium in 2017. Bijvoorbeeld:

 • huurverhoging 2017 (adviesaanvraag);
 • jaarverslag en jaarrekening 2016;
 • verkoopbeleid (adviesaanvraag);
 • het bod en de prestatieafspraken per gemeente;
 • huurbeleid (adviesaanvraag);
 • visitatie;
 • werkwijze fonds klein onderhoud;
 • verduurzaming woningbezit Accolade;
 • begroting 2018;
 • NAW-gegevens nieuwe huurders;
 • rapport buurtmakers

Enkele onderwerpen die we alleen met Ho-stess bespraken:

 • casussen over maatwerk betaalbaarheid;
 • financiële bijdrage aan Ho-stess.

Daarnaast heeft het bestuur van Accolade samen met Ho-stess een bezoek gebracht aan het project Aardehuisjes in Olst. Dit bezoek aan het duurzaam wonen project was op initiatief van Ho-stess.

Enkele onderwerpen die we alleen met het Overlegpodium bespraken:

 • pilot oplevering nieuwbouw;
 • wijziging statuten;
 • werkwijze woningtoewijzing Accolade;
 • veiligheidsbeleid Accolade;
 • Aedes transparantietool;
 • kosten geriefs- en comfort verbeteringen;
 • wachttijden definiëring;
 • plaatsingsbeleid t.b.v. terugdringen overlast (ongevraagd advies);
 • annotaties op het jaarverslag 2016;
 • doorstroombeleid huurders met aangepaste woning.

8.3 Overige belanghouders

Naast de huurdersbelangenverenigingen kent Accolade verschillende grote en kleine belanghouders waarmee we samenwerken. Enkele belangrijke zijn: gemeenten, zorgpartijen, welzijnsinstellingen en andere corporaties. De complete lijst leest u in bijlage 4 van het bestuursverslag.

Gemeenten

Zowel op ambtelijk- als op bestuurlijk niveau overlegt onze directie regelmatig met gemeenten. We vinden een goede samenwerking met gemeenten in ons werkgebied erg belangrijk en waardevol. Met de volgende gemeenten hebben wij prestatieafspraken lopen of gemaakt:

 • Gemeente Heerenveen;
 • Gemeente Smallingerland;
 • Gemeente De Fryske Marren;
 • Gemeente Súdwest-Fryslân;
 • Gemeente Franekeradeel;
 • Gemeente Tytsjerksteradiel.

Zorg en welzijn

We werken veel samen met zorgpartijen maar ook brandweer en politie. Enkele voorbeelden uit 2017 over deze samenwerkingen leest u in hoofdstuk 10 ‘Leefbaarheid’.

Friesland

Wij richten ons sterk op Friesland. We voelen ons mee verantwoordelijk voor de provincie. Enkele voorbeelden:

 • Samen met Geef spannen we ons in voor het zorgvastgoed in Friesland. In 2017 is tijdens het 10-jarig bestaan van Platform GEEF de Woonzorgatlas Fryslân 3.0 gelanceerd. De Woonzorgatlas is een Friesland-breed project waarin in kaart is gebracht hoe de vraag naar en het aanbod van wonen en zorg er uitziet in onze provincie. Inmiddels doen twaalf corporaties en tien zorgorganisaties mee aan dit initiatief.
 • Wij zitten in het bestuur van de Vereniging Friese Woningcorporaties.
 • We zijn aanjager van het veiligheidshuis en het doorbraakteam. Deze heeft als doel snel corporatie overstijgend in te grijpen bij ernstige overlast situaties.

8.4 Klachtenadviescommissie

Onze dienstverlening willen we steeds verder verbeteren. Klachten afhandelen doen we correct, adequaat en in één keer goed. Binnen de afgesproken termijn. In 2017 is geen enkele klacht doorgestuurd naar de klachtenadviescommissie.

Samen met de Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW) zijn we nog steeds op zoek naar een goede invulling van het klachtenbeleid. We werken aan het slimmer en beter organiseren van een gezamenlijke klachtenadviescommissie.