Overige bepalingen vanuit de woningwet

 • Voor de nevenfunctie van de bestuurders en de leden van de RvC verwijzen we naar het bestuursverslag, hoofdstuk 2.
 • Het aantal verbindingen, beperken we de komende jaren verder. De Vastgoed BV is als enige over gebleven. De Participatie BV is medio 2018 geliquideerd. Daarnaast bouwen we de omvang van de grondposities, het bedrijfsonroerend- en maatschappelijk vastgoed af;
 • De statuten en reglementen zijn in 2018 aangepast en goedgekeurd door het ministerie;
 • In 2018 heeft Accolade de volgende investeringen boven de € 3 miljoen gedaan:
  • De Akkers, Heerenveen. Betreft woningverbetering. (besluit 18-1-2018) € 4,9 miljoen.
 • Accolade is lid van de brancheorganisatie Aedes en voldoet aan de Governancecode die geldt voor haar leden. Accolade onderschrijft de vijf uitgangspunten van de code. Dit zijn:
  1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
  2. Bestuur en Rv zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
  3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun functie.
  4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen. Bestuur en RvC beheersen risico’s verbonden met de activiteiten.
  5. Accolade is een G-corporatie. We voldoen ruim aan de maxima van het beloningsbeleid die de WNT hieraan stelt. Meer informatie staat verderop in dit bestuursverslag.
 • De belangrijkste uitdagingen waar we de komende jaren voor staan zijn:
  1. de noodzakelijke verduurzaming van het woningbezit;
  2. de betaalbaarheid van onze woningen;
  3. het verbinden van partijen, vooral gericht op de sociale structuren in onze wijken en woongebouwen;
  4. de invoering van het sturen op assetmanagement als vervolg op invoering marktwaarde;
  5. het verlagen van de Loan to Value om de gevolgen van een rentestijging en de krimp op te vangen.

We doen dit samen met de gemeenten waar wij actief zijn en de huurdersbelangenverenigingen waar wij mee samenwerken.