Balans

A Balans

Balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming

in €

Balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming
ACTIVA ref.   31/12/2018   31/12/2017
           
Vaste activa          
           
Materiële vaste activa          
Onroerende en roerende zaken          
ten dienste van de exploitatie 1  4.399.785     4.819.415   
       4.399.785     4.819.415 
Vastgoedbeleggingen 2        
DAEB vastgoed in exploitatie 2.1  1.738.683.660     1.630.284.279   
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2.2  98.947.147     93.628.198   
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.3  31.541.939     31.515.847   
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.4  10.718.671     10.312.253   
       1.879.891.417     1.765.740.577 
Financiële vaste activa 3        
Deelnemingen    94     233.824   
Te vorderen subsidies    46.571     55.338   
Optie premie derivaten    1.389.815     2.280.747   
Latente belastingvordering    5.819.942     6.995.073   
Overige vorderingen    863.295     777.531   
       8.119.717     10.342.513 
       1.892.410.919     1.780.902.505 
Vlottende activa          
           
Voorraden 4        
Vastgoed bestemd voor verkoop 4.1  547.533     1.176.429   
Materialen 4.2 -    148.224   
       547.533     1.324.653 
           
Vorderingen 5        
Huurdebiteuren 5.1  263.943     284.125   
Overheid 5.2  26.126     45.724   
Belastingen en sociale premies 5.3  1.460.174    -  
Overige vorderingen 5.4  431.021     663.318   
Overlopende activa 5.5  3.191.690     293.002   
       5.372.954     1.286.169 
           
Liquide middelen 6    25.790.319     15.977.367 
       31.710.806     18.588.189 
           
           
Totaal      1.924.121.725     1.799.490.694 

PASSIVA ref.   31/12/2018   31/12/2017
           
Eigen vermogen 7        
Overige reserves    429.112.973     375.123.456   
Herwaarderingsreserve    933.102.791     878.635.353   
       1.362.215.764     1.253.758.809 
           
Egalisatierekening 8        
Egalisatiererekening subsidies    46.571     55.338   
       46.571     55.338 
           
Voorzieningen 9        
Voorziening onrendabele investeringen    457.000     4.116.000   
Voorziening latente   -   -  
belastingverplichting    914.300     799.831   
Voorziening overig   -   -  
       1.371.300     4.915.831 
           
Langlopende schulden 10        
Leningen overheid 10.1  22.500.901     24.691.917   
Leningen kredietinstellingen 10.2  436.183.293     413.197.934   
Derivaten 10.3  21.346.969     26.533.201   
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 10.4  31.509.013     31.802.897   
Overige langlopende verplichtingen 10.5  227.457     230.814   
       511.767.633     496.456.763 
           
Vlottende passiva          
Kortlopende schulden 11        
Schulden aan overheid 11.1  2.191.255     2.089.527   
Schulden aan kredietinstellingen 11.2  22.893.377     28.407.273   
Schulden aan leveranciers 11.3  1.381.944     1.666.083   
Belastingen en sociale premies 11.4  7.829.147     1.879.389   
Overige schulden 11.5  326.953     347.176   
Overlopende passiva 11.6  14.097.781     9.914.505   
       48.720.457     44.303.953 
           
           
Totaal      1.924.121.725     1.799.490.694