Schattingswijzigingen

Stichting Accolade waardeert haar onroerende zaken in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting na de eerste verwerking tegen actuele waarde onder toepassing van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In 2017 is Accolade voor het DAEB vastgoed in exploitatie overgestapt op de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Deze methode wordt in het verslagjaar 2018 gecontinueerd. Van een schattingswijziging conform RJ 940 is derhalve geen sprake.