Groepsverhoudingen

Stichting Accolade kent één deelneming. Onderstaand is een overzicht van de bestaande deelnemingen per 31 december 2018.

•    aandeelhouder van Accolade Vastgoed B.V. te Heerenveen (100%);

De omvang van de activa en passiva en het behaalde resultaat is gering van omvang. Door de omvang van de deelneming is besloten geen geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Indien in deze jaarrekening wordt gesproken over Accolade dan heeft dat betrekking op de enkelvoudige jaarrekening. In de toelichting op de balans en de winst en verliesrekening wordt de deelneming kort toegelicht.